2% dane pre Slatinku aj v roku 2018

 

Postup krokov pre poukázanie 2 – 3  % dane pre Združenie Slatinka za rok 2017

A) zamestnanci

  • do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo TOTO „Potvrdenie o zaplatení dane (pozor, po prvý krát je potrebné použiť špeciálne tlačivo)
  • do formulára „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ vypíšte svoje údaje a sumu 2% resp. 3% z už zaplatenej dane. Sumu aj dátum zaplatenia dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 3 €.
  • 3 % dane môžu darovať iba tí, čo v r. 2017 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod. Potrebujete k tomu potvrdenie – kvôli potvrdeniu od Združenia Slatinka prosím kontaktujte slatinka@changenet.sk (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
  • do 30.04.2018 doručte poštou alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska tieto dokumenty: vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % (3%) + Potvrdenie o zaplatení dane. Ak poukazujete 3% priložte aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník.

B) fyzické osoby, ktoré si v r. 2018 podávajú daňové priznanie za rok 2017:

  • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú v záverečnej časti už uvedené kolónky na poukázanie 2 - 3% z dane. Minimálna suma na darovanie je 3 EUR, maximálne môžete darovať sumu vo výške 2 – 3 % dane. Sumu musíte ju darovať iba jednému prijímateľovi. Nezabudnite aj tu daňové priznanie podpísať! Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 319 36 105; forma: občianske združenie; názov: Združenie Slatinka; adresa: A. Sládkoviča 2, Zvolen 96001
  • ak ste v r. 2017 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane. K daňovému priznaniu potrebujete priložiťpotvrdenie od tejto organizácie – kvôli potvrdeniu od nás kontaktujte slatinka@changenet.sk
  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte zvyčajne do 31. 3. 2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

C) právnické osoby

  • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2017 (teda zvyčajne do 31.3.2017) zároveň darovali financie vo výške 1 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:názov: Združenie Slatinka; adresa: A. Sládkoviča 2, Zvolen 96001; IČO: 319 36 105; forma: občianske združenie
  • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup na poukázanie v pdf na stiahnutie TU.

Tlačivá (aj na daňové priznania) nájdete napríklad aj na www.rozhodni.sk

Poznámky

- naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- tým, čo podávajú daňové priznania: na účely darovania 2% dane okrem daňového priznania nepodávate ďalšie doklady preukazujúce prípadné priame darovanie financií, ani vyhlásenia. Prikladáte iba povinné prílohy daňového priznania (napr.  doklady o príjme), ale to nesúvisí s darovaním 2 % dane. Iba v prípade, ak poukazujete 3 % dane, musíte priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v r. 2017 (min. 40 hod.)

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava (na daňovom priznaní, aj na Vyhlásení o poukázaní 2 %)

- vo  „Vyhlásenie na poukázanie 2 %...“ sa do kolónky ROK píše 2017. Združenie Slatinka nemá SID, túto kolónku nevyplňte.

Publikácie

Aktuality