Ročná dobrovoľnícka ponuka v Brne

 

Ponuka pre dobrovoľníka / dobrovoľníčku na Európsku dobrovoľnícku službu v Brne (v rámci programu Erasmus+)

Hľadáme dobrovoľníčku alebo dobrovoľnícka vo veku 18-30 rokov so záujmom o práva zvierat, prácu mimovládnych organizácií v tejto téme a s chuťou podieľať sa na rozvoji aktivít NESEHNUTÍ najmä v oblasti ochrany hospodárskych zvierat.

Predpokladaný termín: začiatok podľa dohody - cca 01/2019, trvanie 12 mesiacov
Miesto výkonu dobrovoľníckej služby: Brno (Česká republika)
Hostiteľská organizácia: NESEHNUTÍ, iniciatívna skupina Za práva zvířat
Vysielajúca organizácia: Združenie Slatinka

Hlavným obsahom práce skupiny Za práva zvířat NESEHNUTÍ je vedenie kampane za zmeny vo veľkochovoch hospodárskych zvierat v prospech životných podmienok zvierat aj životného prostredia, tiež zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a životných podmienkach hospodárskych zvierat. Viac info: http://nesehnuti.cz/zvirata/

Obsah dobrovoľníckej činnosti
• spolupráce napr. na vytváraní obsahu webových stránok, získavanie informácii od zainteresovaných strán (napr. supermarketov, politických strán, úradov), pomoc pri organizovaní a účasť na propagačných akciách, festivaloch a konferenciách (napr. VeganFest), benefičných výstavách a koncertoch, diskusiách k významným príležitostiam (Deň Zeme, Medzinárodný deň biologické rozmanitosti, Svetový deň hospodárskych zvierat, Svetový deň mlieka). Zber podpisov pod petície, pomoc pri organizovaní seminárov a besied o právach zvierat vo vzdelávacích inštitúciách (stredné školy, centrá voľného času a pod);
• pomoc pri zabezpečení celoeurópskej kampani Konec doby klecové v spolupráci s organizáciou Compassion in World Farming;
• administratívna podpora v kancelárii organizácie;
• spolupráce na propagačných aktivitách organizácie – podľa preferencií záujemcu (napr. výpomoc pri fotodokumentácií akcií a robenie videí, príprava infografík, informačných materiálov), v prípade záujmu aj účasť na tvorbe a realizácii PR stratégie celej organizácie;
• súčasťou dobrovoľníckej služby je tiež realizácia vlastného projektu súvisiaceho s danou tematikou. Obsahom môže byť napr. porovnanie minimálnych zákonom stanovených podmienok vo veľkochovoch zvierat v SR a ČR, návštevy veľkochovov a spracovanie záznamov, písanie článkov a reportáží, umelecké projekty (fotografie, film, infografiky aj.). Predpokladom je, že výstupy vlastného projektu by mali byť buď v priebehu alebo aj po skončení dobrovoľníckej služby primeraným spôsobom prezentované (napr. formou verejnej diskusie, výstavy, premietania, publikovaním blogu, článku a pod.);
• možnosť zapojenia sa do aktivít ďalších programov a iniciatívnych skupín NESEHNUTÍ.

O Európskej dobrovoľníckej službe (EDS):
Z grantu bude dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke uhradených 90 % z cestovných nákladov z miesta bydliska na miesto EDS a späť; na mieste bude hostiteľskou organizáciou hradené ubytovanie, vreckové a stravné, poistenie dobrovoľníka a náklady na realizáciu aktivít. V hostiteľskej organizácii bude mať k dispozícii mentora, ktorý bude poskytovať podporu, a koordinátora EDS, ktorý sa bude starať o pracovné aktivity.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku službu, pošlite krátky motivačný list a životopis a zašlite e-mailom na adresu evs@nesehnuti.cz. V prípade záujmu o viac informácií prípadné otázky zasielajte na tú istú adresu.

 

Publikácie

Aktuality