Akcia "Naše mesto" aj vo Zvolene

 

Združenie Slatinka sa zapojilo do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku - Naše mesto. V piatok 17. 6. 2016 popoludní sme vytvorili priestor pre firemných dobrovoľníkov na zmysluplné aktivity v prospech miestnej komunity. Takmer tridsiatka zamestnancov spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o a niekoľko dobrovoľníkov Združenia Slatinka spoločne opravili chodníčky v okolí jazierka (pri gymnáziu) a vykosili plochy inváznych druhov bylín popri chodníku smerom na ul. Študentská aj v okolí vlastného jazierka. Priestor nielenže lepšie vyzerá, ale najmä prírodne cenná lokalita bude môcť lepšie fungovať v budúcnosti. Nepôvodné - invázne druhy burín vytesňujú mokradné rastliny a vytvárajú druhovo chudobné spoločenstvá, tým klesá biodiverzita územia. Invázne druhy sú navyše silné alergény problematické v čase kvitnutia pre obyvateľov.

Prečo práve park Lanice?

Dobrovoľníci Združenia Slatinka sa o časti parku starajú od r. 1997, kedy vysadili prvé stromy, odstránili prvé skládky odpadu a začali kosiť najcennejšiu časť parku - okolie jazierka oproti Gymnáziu Ľ. Štúra. Odvtedy každoročne s pomocou študentov gymnázia, fakulty ekológie, ale aj žiakov ZŠ a obyvateľov mesta Zvolen Združenie Slatinka park čistí a upravuje. V niektorých rokoch pri zatraktívňovaní parku Lanice pomáhajú firemní dobrovoľníci. Tak tomu bolo aj v júni 2016.

Akcia sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Pontis.

Čo je "Naše mesto"?

http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po desiaty krát zapoja firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí. Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.

Publikácie

Aktuality