Ochrana vôd a verejný záujem

 

Na stretnutí 15. 12. 2015 vo Zvolene viac ako sto vedcov a odborníkov vyzvalo vládu a ministra životného prostredia na zmenu vodnej politiky Slovenska

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zvolen, 15. 12. 2015

Vedci, odborníci a mimovládne organizácie sa spojili pri výzve za zmenu vodnej politiky Slovenska. Ministerstvu životného prostredia, parlamentu a vláde SR adresovali sedem požiadaviek pre zlepšenie situácie v ochrane vôd. Upozorňujú na potrebu upustiť od nekritického preferovania sivej infraštruktúry a žiadajú vo vodnom hospodárstve viac zelených opatrení.

Dôvodom na spoločnú výzvu odborníkov, vedcov a mimovládnych organizácií z celého Slovenska je zotrvávanie ministerstva životného prostredia pri vodnej politike bez nadväznosti na nové vedecké poznatky a dlhodobé zanedbávanie opatrení na ochranu vôd.
„Nie je nám ľahostajné, že strategické dokumenty vodnej politiky Slovenska, nevychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu vôd, ani z najlepšie dostupných poznatkov a trendov v oblasti ochrany vôd. Nie je v poriadku, že na Slovensku sa diskusia o vode zúžila iba na jej využívanie a že jej ochrana je pre štátne orgány druhoradá.“ uvádzajú biológovia, hydrológovia, krajinní inžinieri i environmentalisti vo výzve.

„Čo sa týka ochrany vôd, revitalizácie tokov, odstraňovania bariér či zadržania vody v krajine, nielenže sme na Slovensku pozadu v porovnaní s okolitými štátmi, ale aktívne sa vraciame späť k prekonaným a často málo účinným opatreniam. Zastarané projekty veľkých nádrží premenúvame a snažíme sa ich navliecť na nové výzvy.“ pomenúva problémy Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktoré sa roky snaží o presadenie lacnejších, environmentálne a sociálne menej deštruktívnych riešení, ako je plánovaná veľké priehrada pri Zvolene.

Zástupcovia iniciatívy „Za živé rieky, za čistú vodu“ pripomenuli, že už niekoľko rokov trpezlivo vypracúvajú pripomienky ku návrhom zákonov a strategických dokumentov. Ministerstvo ich dlhodobo ignorovalo, iba nedávno začalo s ich predkladateľmi rokovať. Pochybnosti o kvalite a obsahu dokumentov vodného plánovania však zatiaľ nepripúšťa. Viazanie financií, odborných a ľudských kapacít do drahej technickej infraštruktúry však znamená neriešenie príčin, ale iba následkov nevhodného manažmentu povodí.

Viac informácií o výzve nájdete na www.ziverieky.sk

Kontaktná osoba: Martina Paulíková, 0915 811 195, slatinka@changenet.sk

Stretnutie bolo súčasťou projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti", ktorý je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Publikácie

Aktuality