Valné zhromaždenie Združenia Slatinka

 

V nedeľu 26. 11. 2017 od 17,00 hod. sa uskutoční valné zhromaždenie Združenia Slatinka. Srdečne pozvaní sú členovia združenia, ale aj ďalší záujemcovia o činnosť združenia.

Valné zhromaždenie sa uskutoční v priestoroch občianskeho centra OKO (sídlisko Západ - vchod z Nográdyho ul., budova IX. ZŠ), kde bude od 14,00 hod. prebiehať tradičná jesenná Zóna bez peňazí.

Program Valného zhromaždenia:

17,00 hod. - zahájenie Valného zhromaždenia, registrácia prítomných členov a hostí

  • voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  • predloženie Správy o činnosti Združenia Slatinka za roky 2015 a 2016, informácia o aktivitách realizovaných v r. 2017
  • predloženie informácie o hospodárení Združenia Slatinka za roky 2015 a 2016, predbežná informácia o hospodárení v r. 2017
  • diskusia o pláne činnosti Združenia Slatinka na ďalšie obdobie
  • predloženie Správy o činnosti Revíznej komisie
  • voľba členov Správnej rady Združenia Slatinka
  • voľba členov Revíznej komisie Združenia Slatinka
  • diskusia a odporúčania pre Správnu radu ku menovaniu koordinátora/ky Združenia Slatinka
  • rôzne

cca 18,00 hod. - ukončenie Valného zhromaždenia

V zmysle § V. stanov Združenia Slatinka je Valné zhromaždenie uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia Slatinka. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina, je uznášania schopné hodinu po zahájení. Z týchto dôvodov prosím predpokladajte, že vyššie uvedený program sa bude konať od 18,00 do cca 19,00 hod.

Publikácie

Aktuality