O verejnom záujem sa rozhoduje bez verejnosti

TLAČOVÁ SPRÁVA

12. 11. 2014

Združenie Slatinka sa viac ako dvadsať rokov angažuje v aktivitách proti kontroverznej stavbe vodného diela Slatinka. Jeho členovia sa opakovane stretávajú s nemožnosťou otvoriť diskusiu o verejnoprospešnosti tejto 60 rokov štátom presadzovanej investície. Aj preto sa chcú experti združenia pozrieť na fenomén „verejného záujmu“ detailnejšie. Skúmať budú územné plány, súdne rozhodnutia aj legislatívu. Rozprávať sa chcú s predstaviteľmi miestnych samospráv, ktoré musia obhajovať štátom nariadené stavby a činnosti vo verejnom záujme, aj keď sú v rozpore so záujmami miestnej verejnosti. Do aktivít sa zapoja aj mladí ľudia.

So slovami „verejný záujem“ či „verejnoprospešná stavba“ sa väčšinou stretávame pri reportážach o diaľniciach, priehradách či ťažbe nerastov. Kým sa nás priamo netýkajú, má väčšina z nás pocit, že ide o situáciu, keď by mal jednotlivec ustúpiť verejnému blahu, prispôsobiť sa a spoločnosť mu obmedzenia primerane zaplatí.

Čo však ak sa stretnú dva či viaceré verejné záujmy? Je silnejší verejný záujem chrániť biotopy európskeho významu, verejný záujem ochrany podzemných vôd alebo verejný záujem postaviť bezpečnú a rýchlu diaľnicu a tak zmenšiť nezamestnanosť v doteraz zle prístupných mestách a dedinách? Kto by vzájomne verejné záujmy porovnať a akú úlohu by pri tom mali hrať záujmy miest a obcí?

 „Je samozrejmé, že štát musí mať nástroje na presadenie záujmu verejnosti nad záujmami úzkej skupiny ľudí, ak sa preukáže takáto potreba. V súčasnosti nie je však takáto silná kompetencia štátnych plánovačov ničím vyvažovaná. Ak aj miestna samospráva, občianske združenia a verejnosť nesúhlasia napríklad s umiestnením spaľovne či priehrady v svojom chotári, prakticky neexistuje nástroj či inštitúcia, ktorá by zvážila protichodné verejné záujmy a rozhodla o nich.“ hovorí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Cieľom projektu Združenia Slatinka je preto otvoriť verejnú diskusiu o tejto téme, upozorniť na problémy v dnešnej praxi, keď o verejnom záujme rozhodujú iba politici a prakticky nikto nedáva na misku váh rôznorodé kolektívne a individuálne záujmy a práva, napr. právo na priaznivé životné prostredie. Externí experti urobia analýzu legislatívy a rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, všetkých 8 územných plánov regiónov a vybraných 15 plánov miest a obcí. Združenie plánuje zorganizovať niekoľko stretnutí pre predstaviteľov mimovládnych organizácií, samospráv, médií, pre úradníkov aj politikov. Súčasťou projektu bude aj účasť na rozhodovaní o modelovej kauze verejnoprospešnej stavby neprijatej miestnou verejnosťou – o vodnom diele Slatinka. Výstupom aktivít bude brožúra so najvážnejšími zisteniami o dopadoch súčasnej praxe pri definovaní stavieb a činností vo verejnom záujme, ktorá sa vyznačuje neúčasťou verejnosti. Ambíciou je tiež spracovať odporúčania a návrhy na legislatívne zmeny.

Viac informácií o projekte je TU.


logaProjekt "Verejný záujem a záujem verejnosti" je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti" je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Publikácie

Aktuality