Vodohospodársku politiku Slovenska skúma súd

 

Viac ako 1200 občanov podporilo na začiatku decembra 2014 pripomienky Združenia Slatinka a Zelenej koalície k návrhu vodohospodárskej politiky SR do r. 2027. MŽP SR ich pôvodne nemienilo prerokovať s odôvodnením, že sú málo konkrétne. Po žiadostiach o informácie od signatárov sa situácia zmenila: materiál bol stiahnutý z rokovania vlády a uskutočnilo sa rozporové konanie so zástupcami verejnosti. Následne bol dokument 21. 1. 2015 schválený Vládou SR, s akceptovaním jedinej pripomienky od verejnosti. Kvôli problémom pri príprave, pripomienkovaní a schvaľovaní však chcú predkladatelia pripomienok dať postup ministerstva preskúmať súdom. Kauzu v tejto chvíli preberá VIA IURIS, ktoré sa pokúsilo dať súdne preskúmať takýto dokument a dosiahnuť jeho spracovanie nanovo, za účasti zainteresovanej verejnosti a akceptovateľným spôsobom.

Autori pripomienok ďakujú signatárom za aktivitu a pomoc

Na začiatku roka 2015 oslovili autori pripomienok viac ako 1200 občanov, aby požiadali ministra životného prostredia a predstaviteľov sekcie vôd o prehodnotenie postupu pri vyhodnotení pripomienok. V piatok 9.1. 2015 zaslal riaditeľ sekcie vôd Ing. Dušan Čerešnák povereným zástupcov verejnosti email, v ktorom ich informoval, že sa uskutoční rozporové konanie. Zástupcovia dostali necelé štyri hodiny na odpoveď, či na rokovanie prídu hneď nasledujúci pracovný deň alebo deň potom. Keďže pracovné povinnosti a zahraničná cesta neumožnili odborníkom akceptovať navrhované termíny, požiadali o nový termín v stredu 14. 1. 2015, ktorý bol akceptovaný. Na rozporovom konaní úradníci MŽP konštatovali, že výstupy z rokovania budú premietnuté do materiálu na rokovanie vlády SR, so zástupcami verejnosti dohodli akceptovanie pripomienky ohľadom úpravy textu v jednom bode a dohodli odstránenie rozporu v inom bode. Ostatné rozpory neboli odstránené. Bohužiaľ, na rokovanie vlády SR dňa 21.1. 2015 boli predložené materiály bez zapracovania výsledkov rozporového konania, tieto neboli ani spomenuté vo vyhodnotení pripomienok. Hovorca MŽP ak vedúci sekcie vôd oznámili, že dohodnuté veci z rozporového konania sú v materiáli schválenom vládou zahrnuté cez jej uznesenie. "Zmena je výsledkom akceptovania pripomienky zástupcov verejnosti a tretieho sektora," vysvetlil hovorca envirorezortu Maroš Stano. "Upravuje sa ňou režim odtokových pomerov s maximálnym využitím prvkov zelenej infraštruktúry," doplnil. (citácia pochádza z článku TASR, Ľuboš Kostolanský, VLÁDA: Schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027, 21.1.2015).

Viac informácií o probléme

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 1. 12. 2014 na skrátené medzirezortné pripomienkovanie materiál „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“. Termín na zaslanie pripomienok stanovilo na 5. december 2014. Podľa obsahu materiálu a podľa návrhu uznesenia pre Vládu SR ide o materiál, ktorý by mal byť podkladom nielen pre prípravu koncepčných a plánovacích dokumentov v oblasti vodnej politiky, ale aj pre sektorové (rezortné) koncepčné a plánovacie dokumenty všetkých ministerstiev. V praxi to znamená, že materiál by mal byť viac ako Vodný plán Slovenska či Plány manažmentu čiastkových povodí, pretože by mal byť podkladom pre spracovanie týchto strategických dokumentov.

Združenie Slatinka a Zelená koalícia pripravili k dokumentu pripomienky s detailným odôvodnením, v ktorých žiadali celý materiál stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania, prepracovať ho (aj za účasti verejnosti) a až potom predložiť na pripomienkovanie v normálnom termíne. Hromadnú pripomienku podporilo v priebehu necelých dvoch dní takmer 1300 občanov.Tu nájdete pripomienky, vrátane viac informácií o procese a zoznam podporovateľov: http://www.ekoforum.sk/peticia/vodohospodarska-politika. Po podaní pripomienky na Ministerstvo životného prostredia SR sa však nestalo "nič". Nekonalo sa rozporové konanie, splnomocneným zástupcom nebolo doručené žiadne oznámenie o neakceptovaní pripomienok. 

30. 12. 2014 sme sa iba náhodou dozvedeli, že MŽP SR proces pripomienkovania materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“ ukončilo a po jeho podpise ministrom p. Žigom bude posunutý čoskoro na rokovanie vlády. Pripomienky MVO a tisícky občanov boli doslovne hodené do koša. Podľa ústneho vyjadrenia Ing. Aleny Bujnovej z odboru vodnej politiky sekcie vôd MŽP SR pripomienky MVO ministerstvo vôbec nebralo ako pripomienky, lebo vraj boli málo konkrétne. V rámci prerokovania ale nikde nezverejnilo informáciu, ako presne si predstavuje "konkrétne" pripomienky resp. poučenie, ktorým pripomienkam sa bude a ktorým nebude venovať vzhľadom na ich formu či obsah.

Združenie Slatinka protestuje proti takémuto hrubému a ponižujúcemu správaniu sa ministerstva ŽP voči zainteresovanej verejnosti. Postup sekcie vôd MŽP SR vzbudzuje podozrenie, že úradníci berú povinnosť verejného prerokovania a konzultáci iba ako obťažujúcu "povinnú jazdu", pričom systematicky zhoršujú prístup verejnosti k pripomienkovaniu, vytvárajú časový stres, znemožňujú prístup k materiálom na pripomienkovanie. Ak aj niekto stihne vypracovať pripomienky a získať podporu min. 500 osôb, ministerstvo pripomienky odignoruje a nezaoberá sa nimi bez zdôvodnenia a komunikácie s predkladateľmi.

Princíp otvoreného vládnutia a participácie verejnosti je obsiahnutý vo viacerých koncepčných a legislatívnych materiáloch Slovenskej republiky aj Európskej únie. Cieľom včasného informovania verejnosti a účinného zapojenia do prípravy a schvaľovania strategických materiálov má byť spoluúčasť občanov na tvorbe verejných politík. Pripomienkovanie nie je o formálnom urobení si čiarky, že "mali možnosť participovať". Pripomienkovanie je o zvažovaní, partnerstve, komunikácii. A to je, zdá sa, na sekcii vôd MŽP SR, problém.

 

Pripomienkovanie politík a stratégií v oblasti vodného plánovanie je súčasťou aktivít v rámci projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti" - časť "účasť na rozhodovaní o modelovej kauze VD Slatinka". Projekt Verejný záujem a záujem verejnosti" je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Projekt realizuje Združenie Slatinka.

Publikácie

Aktuality