Environmentálna výchova a vzdelávanie

 

Najmladší obyvatelia miest a obcí, hoci budú v najväčšej miere znášať dôsledky dnešných rozhodnutí, majú iba málo možností tieto rozhodnutia ovplyvniť. Dôvodom sú predovšetkým chýbajúce nástroje na reálnu participáciu, ale aj malé skúsenosti a zručnosti u mladých ľudí resp. nedostatok pozitívnych skúseností, že aktivity mladých ľudí mali reálny výstup a niečo ovplyvnili. Aj vytvorené mládežnícke subjekty (školské rady, študentské parlamenty) nemajú ten dosah, ako by mohli mať. Zisťujeme, že mladí ľudia vedia veľmi presne pomenovať problémy svojho okolia, vedia dokonca aj navrhovať veľmi podnetné riešenia – bohužiaľ sa málokto stretol s tým, že by sa tí, ktorí riešenia skutočne prijímajú, o ich názory zaujímali. Deti na základe týchto skúseností „otupievajú“, veľmi skoro sa väčšina mení na rovnaký obraz ako zaneprázdnení dospelí – nezaujímame sa o svoje bezprostredné okolie, nevnímame problémy svojej komunity, nezúčastňujeme sa na verejnom živote.

Našim cieľom je preto naučiť túto cieľovú skupinu používať dôležité zručnosti, ktoré im umožnia aktívne sa zúčastňovať rozhodovania o veciach, ktoré ich zaujímajú. Nemusí ísť pri tom iba o veci týkajúce sa životného prostredia. V praxi sa participácia detí a mladých ľudí realizuje prostredníctvom diskusií, vzdelávacích stretnutí, individuálnej a skupinovej práce, motivačných exkurzií a umožnenia praktických riešení konkrétnych problémov, ktoré mladých trápia.

Aktivity v rámci projektu environmentálnej výchovy sú každoročne veľmi rôznorodé a vo veľkej miere súvisia s ostatnými projektmi, ktoré Združenie Slatinka realizuje. Zameriavame sa na aktivity súvisiace s participáciou a rozvojom životných zručností detí a mladých ľudí, ale aj environmentálnu výchovu a vzdelávanie rôznych skupín verejnosti. Tú pripravujú a robia väčšinou dobrovoľníci - v materských škôlkach, základných a stredných školách, aj na univerzite vo Zvolene. Tradične organizujeme Deň Zeme, Deň pre Lanice, od r. 2010 aj Deň bez áut. Vydávame rôzne informačné materiály, usporadúvame exkurzie a pozorovanie prírody, diskusie, pracovné stretnutia aj premietania.

Pozrite si na youtube krátky klip o tom, prečo a ako sa môžu mladí ľudia zapájať do rozhodovania o životnom prostredí a budúcnosti mesta, v ktorom žijú.

Meníme svoje mesto

Združenie Slatinka od júla 2014 do júla 2015 realizovalo s podporou Fondu Hodina deťom projekt „MENÍME SVOJE MESTO“. Ten reagoval na skutočnosť, že na Slovensku postupne miznú zelené plochy, parky, športoviská a iné priestory voľne prístupné deťom a mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálny status, vek, príjem rodičov či pôvod. Naše mestá sa stávajú "nebezpečné" a čoraz viac detí zostáva v "bezpečnom" interiéry, kde trávia čas vo virtuálnom svete, zhoršuje sa ich zdravie, komunikačné zručnosti, schopnosť nadväzovať a udržiavať priateľstvá, schopnosť rozlíšiť reálne od nereálneho, bezpečné od nebezpečného. Výnimkou nie sú ani školy – školské záhrady, dvory a okolie škôl je obnovované, ale dospelí sa nepýtajú detí, čo by tu chceli a potrebovali mať. Väčšina dospelých je presvedčená, že deti tomu nerozumejú a nemajú o nič záujem, aj keď skúsenosti ukazujú opak. Výsledkom sú uniformné a nezaujímavé miesta, o ktoré sa nikto nestará, sú ničené alebo využívané nevhodným spôsobom, deti a mladí ľudia ich nevyužívajú spontánne a nepovažujú ich za svoje.

Projektom "Meníme svoje mesto" sme chceli inšpirovať samosprávy a profesionálnych architektov k tomu, aby do plánovania a úprav verejných priestorov prizývali aj deti a mladých. V rámci projektu vo Zvolene deti ZŠ a SŠ naplánovali a za pomoci architekta začali meniť tri vybrané verejné priestory tak, aby boli atraktívnejšie a bezpečnejšie. Vedenie škôl a úradníci dostanú spracovaný profesionálny projekt zložitejších úprav na základe potrieb a predstáv detí.

Krátku prezentácia o priebehu a výsledkoch projektu nájdete TU.