Myslíme globálne, konáme lokálne

 

Projekt „Robíme lokálne, myslime globálne“ sa zameriaval na globálny cieľ „Udržateľné mestá a komunity“. Aktivity smerovali k posilneniu partnerstva samosprávy, mimovládnych organizácií a akademických inštitúcií pôsobiacich vo Zvolene tak, aby došlo ku synergii pri dosahovaní vyššie uvedeného cieľa v podmienkach mesta Zvolen. Nástroje globálneho vzdelávania v tejto súvislosti chápeme ako postupy, ktoré nielen informujú o súvislostiach a vplyvoch našej lokálnej dimenzie na globálnu úroveň. Sú zároveň postupmi, ktoré môžu pomôcť obyvateľom Zvolena prežiť kvalitný život vo svete, ktorý sa deň za dňom mení a neustále pred nás kladie nové výzvy.

Aktivity projektu: V rámci projektu bol spracovaný reprezentatívny prieskum potrieb a názorov obyvateľov Zvolena. Jeho výsledky boli predstavené vo forme brožúry. S cieľom zvýšiť povedomie o globálnom vzdelávaní, jeho nástrojoch a benefitoch pre samosprávy a občiansku spoločnosť sme tiež pripravili kurz o globálnom vzdelávaní (DEAR) pre poslancov, členov komisií, ale aj úradníkov a predstaviteľov MVO. Výstupom projektu sú v prvom rade lepšie informovaná samospráva, ale aj ďalší dôležití hráči v komunite, ďalej podklady pre plánovanie a rozhodovanie s cieľom dosiahnuť udržateľné mesto a komunitu vo Zvolene – výsledky reprezentatívneho prieskumu, ale aj študentské a iné práce týkajúce sa mesta Zvolen, ktoré môžu byť podkladom pre informované rozhodnutie samosprávy.

Trvanie projektu: 1. 10. 2016 - 22. 12. 2016

Spolupracujúce subjekty: Mesto Zvolen, pedagógovia a študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici

 

Stručná správa o kvalite života v meste Zvolen - brožúra v pdf TU.

Text dotazníka na prieskum v pdf TU

Pozvánky na verejné stretnutia 27. 10. 2016 TU, 24. 11. 2016 TU, 27. 11. 2016 TU, 1. 12. 2016 vo Zvolene TU, 26. 1.2017 vo Zvolene TU

Prezentácie z verejných stretnutí

Martina Paulíková: Predstavenie výsledkov výskumu

Juraj Mesík, nezávislý expert: Jednotlivci, mestá a civilizácia v súčasnom globálnom kontexte.

Martin Tóčik, Jana Pavlíková, Združenie Slatinka: Myslíme globálne? Konáme lokálne?