2 % pre Slatinku v roku 2020

 

Združenie Slatinka je opäť prijímateľom 2 - 3 % dane. Minulý rok ste nám pomohli celkovo sumou 1 190,49 €, ktoré sme použili na aktivity environmentálnej výchovy detí a mladých ľudí, nákup a prevoz materiálu a náradia na dobrovoľnícke brigády na starostlivosť o životné prostredie vo Zvolene, náučný chodník Údolím rieky Slatina a na prevádzku verejného osvetlenia v dedinke Slatinka.

Tento rok sa uchádzame o Vašu podporu znovu! Ako môžete darovať časť vašich daní na ochranu dediny Slatinka a krásnej prírody okolo nej?

Postup krokov pre poukázanie 2 – 3  % dane pre Združenie Slatinka

Takmer všetci tí, ktorí mali v roku 2019 príjem, z ktorého platili daň, môžu 2 - 3 % z tejto dane darovať niektorému združeniu alebo inej mimovládnej organizácie na verejnoprospešné účely. Pre Združenie Slatinka môžete darovať svoje dane na účely ochrany životného prostredia (priame zlepšovanie stavu životného prostredia v meste Zvolen a dedine Slatinka ako je čistenie krajiny od odpadu, výsadba drevín, stavebné a iné úpravy na verejných priestranstvách a prírodných lokalitách, údržba náučného chodníka Údolím rieky Slatina a pod.) a na výchovu a vzdelávanie, najmä detí a mladých ľudí v oblasti environmentálnej výchovy.

A) zamestnanci

 • do 15. 02. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ - váš zamestnávateľ by ho mal mať k dispozícii, ale ak potrebujete, nájdete ho aj z webu rozhodni.sk TU.
 • do formulára „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ (stiahnite si ho TU v pdf s už predvyplnenými údajmi o Združení Slatinka) vypíšte svoje údaje a sumu 2% resp. 3% z už zaplatenej dane. Sumu aj dátum zaplatenia dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 3 €. Údaje o prijímateľovi - teda našom združení:
 • IČO: 31936105 (čísla vpisujte tak, aby bol údaj zarovnaný vpravo, teda: nechajte prázdne prvé 4 obdĺžničky, a vpíšte 8 miestne číslo tak, aby vám vpravo nezostali žiadne prázdne miesta.)
 • právna forma: občianske združenie
 • obchodné meno (názov): Združenie Slatinka
 • Sídlo - Ulica: A. Sládkoviča
 • Súpisné/orientačné číslo: 2
 • PSČ: 960 01
 • Obec: Zvolen
 • 3 % dane môžu darovať iba tí, čo v r. 2019 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod. Potrebujete k tomu potvrdenie – kvôli potvrdeniu od Združenia Slatinka prosím kontaktujte slatinka(zavináč)changenet.sk (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
 • do 30.04.2020 doručte poštou alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska tieto dokumenty:
  • vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % (3%)
  • potvrdenie o zaplatení dane
  • ak poukazujete 3% priložte aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník.

B) fyzické osoby, ktoré si v r. 2020 podávajú daňové priznanie za rok 2019:

 • daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B sú v záverečnej časti už uvedené kolónky na poukázanie 2 - 3% z dane. Minimálna suma na darovanie je 3 EUR, maximálne môžete darovať sumu vo výške 2 – 3 % dane. Sumu musíte ju darovať iba jednému prijímateľovi. Nezabudnite daňové priznanie podpísať aj v tejto časti! Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú vyššie, príp. aj tu - IČO: 319 36 105; forma: občianske združenie; názov: Združenie Slatinka; adresa: A. Sládkoviča 2, Zvolen 96001
 • ak ste v r. 2019 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane. K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenie od tejto organizácie – kvôli potvrdeniu od nás kontaktujte slatinka(zavináč)changenet.sk (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte zvyčajne do 31. 3. 2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

C) právnické osoby

 • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2020) zároveň darovali financie vo výške 0,5 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%), vždy však musí byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:názov: Združenie Slatinka; adresa: A. Sládkoviča 2, Zvolen 96001; IČO: 319 36 105; forma: občianske združenie
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

TU nájdete tento postup na stiahnutie aj v pdf.

Ak by ste sa chceli prísť pozrieť, čo v Slatinke robíme a na čo používame 2 - 3 % dane od občanov a právnických firiem, radi vás v dedinke privítame a budeme sa vám venovať. O použití 2% dane v minulých rokoch nájdete informácie v našich výročných správach TU, príp. v obchodnom vestníku, kde zverejňujeme stručné informácie o použití prostriedkov.

 

Poznámky

- naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu alebo ste ju už zaplatili počas roka 2019 v preddavkoch či zrážkach zo mzdy.

- tým, čo podávajú daňové priznania: na účely darovania 2 - 3% dane okrem daňového priznania nepodávate ďalšie doklady preukazujúce prípadné priame darovanie financií, ani vyhlásenia. Prikladáte iba povinné prílohy daňového priznania (napr.  doklady o príjme), ale to nesúvisí s darovaním 2 % dane. Iba v prípade, ak poukazujete 3 % dane, musíte priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v r. 2019 (min. 40 hod.)

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje tak, aby bolo zarovnané sprava (na daňovom priznaní, aj na Vyhlásení o poukázaní 2 %) - vpravo vám teda nemôžu zostať žiadne prázdne miesta.

- vo  „Vyhlásenie na poukázanie 2 %...“ sa do kolónky ROK píše 2019. Združenie Slatinka nemá SID, túto kolónku nevyplňte.

Publikácie

Aktuality