2 % pre Slatinku v roku 2023

 

Združenia Slatinka je aj v tomto roku registrované ako prijímateľ 2 % alebo 3 % už zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Pre darovanie budete po novom potrebovať iba tieto údaje:

- IČO: 31936105
- obchodné meno (názov): Združenie Slatinka

Prostriedky darované v roku 2023 využijeme, podobne ako tie z r. 2022, na starostlivosť o prírodne cenné lokality v údolí rieky Slatina, ale aj v meste Zvolen (park Lanice). Vybrané miesta budeme kosiť a čistiť od inváznych rastlín a náletových drevín, budeme tu zberať odpadky a likvidovať nelegálny skládky odpadu, obnovovať a dopĺňať smerovníky a iné prvky tak, aby sa návštevníci mohli pohybovať na zaujímavých miestach bezpečne a zároveň aby nenarušili ich prírodné hodnoty. 

Ak sa chcete pozrieť, ako sa majú naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky popri týchto aktivitách, TU je krátke video.

Postup na darovanie 2 - 3 % dane v roku 2023:

A) zamestnanci
 • do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak máte viac zamestnávateľov alebo príjmy napr. z dohôd, o zúčtovanie požiadajte jedného zo zamestnávateľov a doložte mu všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od ostatných zamestnávateľov (tie by ste mali dostať automaticky napr. poštou). Zamestnávateľa, ktorý vám bude robiť ročné zúčtovanie, potom požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré je dostupné na webe finančnej správy TU.
 • do formulára "Vyhlásenie o poukázaní dane ...." vypíšte do časti „Údaje o daňovníkovi“ svoje údaje a sumu 2% resp. 3% z už zaplatenej dane. Sumu aj dátum zaplatenia dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. Ak potrebujete, tak TU je poučenie na vypísanie tlačiva. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 3 €. Sumu musíte ju darovať iba jednému prijímateľovi v celku. V časti „Údaje o prijímateľovi“ sú už vpísané údaje:
   •  IČO: 31936105
   •  obchodné meno (názov): Združenie Slatinka
 • 3 % dane môžu darovať iba tí, čo v r. 2022 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod. Potrebujete k tomu potvrdenie – kvôli potvrdeniu od Združenia Slatinka prosím kontaktujte zdruzenieslatinka(zavinač)gmail.com (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka)
 • do 30.04.2023 doručte poštou alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska tieto dokumenty: vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % (3%) + Potvrdenie o zaplatení dane. Ak poukazujete 3% priložte aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník.
B) fyzické osoby a živnostníci, ktorí v r. 2023 podávajú daňové priznanie za rok 2022
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú v záverečnej časti už uvedené kolónky na poukázanie 2 - 3% z dane. Minimálna suma na darovanie je 3 EUR, maximálne môžete darovať sumu vo výške 2 – 3 % dane. Sumu musíte ju darovať iba jednému prijímateľovi. Nezabudnite daňové priznanie podpísať aj v tejto časti! Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú

- IČO: 31936105
- obchodné meno (názov): Združenie Slatinka

 • ak ste v r. 2022 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane. K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenie od tejto organizácie – kvôli potvrdeniu od nás kontaktujte zdruzenieslatinka(zavinač)gmail.com (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) do 31. 3. 2023.
C) právnické osoby
 • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2023) zároveň darovali financie vo výške 0,5 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%), vždy však musí byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

- forma: občianske združenie
- názov: Združenie Slatinka
- adresa: J. Kozáčeka 2182/11, Zvolen 960 01
- IČO: 31936105

 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali.

 

Poznámky

- Združenie Slatinka je v registri príjemcov časti dane - údaje sú TU.

- naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu alebo ste ju už zaplatili počas roka 2022 v preddavkoch či zrážkach zo mzdy.

- tým, čo podávajú daňové priznania: na účely darovania 2 - 3% dane okrem daňového priznania nepodávate ďalšie doklady preukazujúce prípadné priame darovanie financií, ani vyhlásenia. Prikladáte iba povinné prílohy daňového priznania (napr.  doklady o príjme), ale to nesúvisí s darovaním 2 % dane. Iba v prípade, ak poukazujete 3 % dane, musíte priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v r. 2022 (min. 40 hod.)

- vo  „Vyhlásenie na poukázanie 2 %...“ sa do kolónky ROK píše 2022. Združenie Slatinka nemá SID, túto kolónku nevyplňte.

- ak by ste sa chceli prísť pozrieť, čo v Slatinke robíme a na čo používame 2 - 3 % dane od občanov a právnických firiem, radi vás v dedinke privítame a budeme sa vám venovať. O použití 2% dane v minulých rokoch nájdete informácie v našich výročných správach TU, príp. v obchodnom vestníku, kde zverejňujeme stručné informácie o použití prostriedkov.

Ak nemôžete darovať 2 % dane alebo ste už darovali niekomu inému, môžete našu činnosť podporiť aj cez zbierku TU. Prípadne príďte na niektorú z našich akcií, príroda údolia Slatiny potrebuje predovšetkým dobrých ľudí ochotných pomôcť pri jej obnove.

Publikácie

Aktuality