Tlačová správa k VD Slatinka

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Namiesto priehrady bude v údolí Slatiny pri Zvolene chránené územie

verzia v pdf na stiahnutie TU

 

Zvolen, 12. 9. 2022

V uplynulých týždňoch prijala vláda SR dve uznesenia, v dôsledku ktorých sa zásadne mení využitie údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Schválená Koncepcia vodnej politiky SR dáva definitívnu stopku kontroverznému vodnému dielo Slatinka, ktoré v prírodne cennom území štát plánoval od r. 1954. Ministerstvom životného prostredia SR pripravený doplnok siete území európskeho významu dokonca namiesto priehrady do údolia umiestňuje chránené územie SKÚEV 4027 Slatina.

O presadenie alternatív ku kontroverznej priehrade a ochranu údolia Slatiny sa takmer 30 rokov snažilo Združenie Slatinka s podporou vedcov, miestnej komunity aj viacerých mimovládnych organizácií. Dôvodom bola predovšetkým skutočnosť, že v údolí vedci evidovali celkovo 17 typov biotopov európskeho a národného významu. Prírodne cenná je aj vlastná rieka Slatina, ktorá vytvorila v tomto úseku v sopečných horninách cca 12 km dlhý prielom rieky so skalnatým dnom, ostrovmi, mŕtvymi ramenami a s bohatou pobrežnou vegetáciou s viac ako 200 ročnými vŕbami. Plánovaná priehrada bránila nielen legislatívnej ochrane unikátnej lokality, ale ohrozovala aj dedinu Slatinka s viac ako 600 ročnou históriou.

Vláda SR prijala nedávno uznesenie č. 454[1] zo dňa 13. 7. 2022, ktorým schválila doplnenie národného zoznamu území európskeho významu. Zoznam, ktorý predložil na schválenie minister životného prostredia Ján Budaj a ktorý pripravila Štátna ochrana prírody SR, obsahuje aj lokalitu SKÚEV 4027 Slatina s 2 stupňom ochrany. V troch katastrálnych územiach Môťová, Slatinka a Zvolenská Slatina sú na výmere 21,41 ha predmetom ochrany biotopy európskeho významu – vlastný vodný tok so sprievodnými brehovými porastmi, ako aj druhy európskeho významu mrena karpatská a vydra riečna. Územie nemá vymedzené ochranné pásmo. Sčasti SKÚEV Slatina zasahuje do mokrade národného významu Krpele, jedinej s takouto hodnotou v celom okrese Zvolen, väčšinou ale kopíruje iba tok rieky a brehové porasty, teda pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky. S ochranou územia súhlasil aj správca pozemkov – Slovenský vodohospodársky podnik.

Niekoľko týždňov pred tým prijala Vláda SR aj uznesenie č. 372[2] zo dňa 1. 6. 2022. Schválila ním návrh Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá v časti 3.1. obsahuje aj opatrenie, cit.: „štát nebude pokračovať v príprave a nebude investovať verejné prostriedky do vodného diela Slatinka“Publikácie

Aktuality