Riekoles pri Slatinke

 

Združenie zmapuje údolie rieky Slatina a identifikuje lokality, kde bude s dobrovoľníkmi realizovať opatrenia na podporu biodiverzity. S cieľom osvety o hodnotách územia usporiada verejné vychádzky, osadí informačné tabule a vytvorí novú kampaň – lokálnu značku pre prírodný turizmus Riekoles.

Trvanie aktivít: január - november 2023

Projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke“ sa týka údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. V roku 1954 tu nakreslili štátni plánovači priehradu, ktorá sa ale nikdy nezrealizovala – jej zámer však spôsobil, že takmer zanikla dedina Slatinka a s ňou aj typická krajinná štruktúra obhospodarovanej krajiny s pasienkami, dubovými lesmi, orchideovými lúkami či podmáčanými miestami pri rieke.

Po rokoch sa podarilo projekt priehrady zastaviť a otvára sa možnosť udržateľného využívania a ochrany územia. Časťou tohto územia vedie náučný chodník Údolím rieky Slatina, ktorý spravuje Združenie Slatinka. Je povolený rozhodnutím Mesta Zvolen č. 05-3294/TT2/2002 a Okresného úradu vo Zvolene č. ŽP 2002/22108-1 rozh. Údolie je už dnes predmetom vychádzok a exkurzií, okrem náučného chodníka ľudia využívajú aj miestne cesty a chodníčky, chodia priamo aj do dediny Slatinka a zaujímajú sa o príbeh tohto miesta.

Príbeh Slatinky a statočnosti jej ochrancov začína byť známy, a s tým stúpa aj záujem verejnosti o lokalitu. Keďže v súčasnosti nemá územie vytvorený okrem chodníka iný systém na sprístupnenie hodnôt ani manažment prírodne cenných lokalít, chceme realizovať projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke

Okrem spomínaného územia európskeho významu je v údolí Slatiny aj mokraď národného významu Krpele (jediná s takouto hodnotou v okrese Zvolen) a ďalšie 4 lokality s hodnotami prírodnej rezervácie. Tie nejdeme vyhlasovať za chránené, ale je potrebný ich správne a udržateľné využívanie. Chceme preto v spolupráci so ŠOP SR vytipovať konkrétne miesta mimo SKÚEV 4027 Slatina, ktoré by sme mohli začať manažovať s dobrovoľníkmi (kosenie lúk, odstraňovanie inváznych rastlín a pod.), pripraviť aj dlhodobejší plán s náročnejšími krokmi (pastva). Budeme pripomienkovať územné plány a iné rozvojové dokumenty, aby sa namiesto priehrady nenakreslili v údolí škodlivé činnosti, ale naopak – aby bolo územie využívané udržateľne a efektívne. Pripravíme sa osadíme informačné tabuľky s informáciami o hodnotách územia, aby mali návštevníci informácie o tom, kde sa pohybujú a čo je tu zaujímavé. A chceme pripraviť novú kampaň - novú identitu „tajomného riekolesa“, o ktorý sa Združenie Slatinka citlivo a iba miestne stará, ktorá bude mať potenciál stať sa aj lokálnou značkou, aj s prípadným presahom na budúce produkty prírode blízkeho turizmu.

Po skončení projektu bude údolie rieky Slatina prístupné verejnosti v podstate v tom istom rozsahu, ako dnes (neplánujeme zavádzať nikde zákaz vstupu), ale bude vytvorených viac možností, ako návštevníci získajú informácie o území, tiež budú nasmerovaný do lokalít, kde ich pohyb nebude ničomu škodiť (a naopak, mimo miest, kde napr. je potrebný kľud kvôli hniezdeniu vtákov, liahnutiu obojživelníkov či vývoju biotopov).

Podpora: Nadácia VÚB v rámci programu Envirogranty 2022.

 

 

Publikácie

Aktuality