Seminár: Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov

 

Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov

Odborný seminár o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizácii vodných tokov zorganizovala Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Združenie Slatinka. Konal sa 10. 5. 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene.

Cieľom seminára bolo informovať odborníkov z oblasti ochrany prírody a vodného hospodárstva o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov, podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd a vodných ekosystémov v súlade s princípmi a požiadavkami komunitárneho práva na ochranu vôd (Rámcová smernica o vode) a ochranu biodiverzity (Natura 2000 – smernica o biotopoch a vtákoch).

Hlavným hosťom a prezentujúcim na seminári bol dlhoročný pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Ing. Tomáš Just. Tu sú k dispozícii prezentácie v .pdf:

1) Morfologický, ekologický a vodohospodársky stav vodných tokov

2) Biograf súčasných revitalizácií

3) Koncept ekologicky orientovanej správy vodných tokov

4) Staršie revitalizácie v súčasnosti (jar 2018)

5) Revitalizačné opatrenia v protipovodňovej ochrane

6) Prírode blízke opatrenia úpravy vodných tokov v zastavaných územiach 

 

Publikácie

Aktuality