Súťaž o logo "Klimaticky neutrálne mesto Zvolen"

 

Zapojte sa do súťaže o vytvorenie loga „Klimaticky neutrálne mesto Zvolen“

Propozície súťaže (na stiahnutie v pdf TU)

Kontext: Európska únia nedávno v rámci tzv. Zelenej dohody stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Na úrovni miest a obcí, obdobne ako na iných úrovniach, to znamená to znamená, že sa v rámci sídla odstráni toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť napr. postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní, službách, ale aj podporou sekvestrácie uhlíka. V urbanizovanom prostredí ide o podporu jeho „ukladania“ v poloprírodných ekosystémoch, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.).

Aj mesto Zvolen postupne „skladá“ plány na to, aby bolo mesto nielen pripravené reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale sa aj robili opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Tieto plány sa robia najmä v súvislosti s čerpaním financií z fondov európskej únie.

Aj my, obyvatelia a návštevníci Zvolena však môžeme pomôcť ku tomu, aby sa samospráva mesta prihlásila k cieľu byť klimaticky neutrálnym mestom a to nielen formalistickým schválením nejakej stratégie, ale aj reálnymi krokmi. Tieto kroky – alebo lepšie povedané návrhy, skladáme v súčasnosti z odporúčaní  diskusií s mladými lídrami a expertmi pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia vo Zvolene. Aby sme ich vedeli odkomunikovať dostatočne zaujímavo aj vizuálne, rozhodli sme vyhlásiť o súťaž o logo „Klimaticky neutrálne mesto Zvolen“

Vyhlasovateľ súťaže: Združenie Slatinka

Termín: do 18. 10. 2021

Forma odovzdania súťažného návrhu: elektronicky na adresu zdruzenieslatinka@gmail.com vo forme pdf alebo iného bežného formátu

Farebnosť a povinné grafické prvky: povinným prvkom je iba nápis - teda slová „Klimaticky neutrálne mesto Zvolen“, resp. „Klimaticky neutrálny Zvolen“. V prípade, ak bude z grafického stvárnenia jasné, že ide o mesto Zvolen, povinným je nadpis „Klimaticky neutrálne mesto“. Farebnosť nie je stanovená, ale preferované budú návrhy, ktoré budú prispôsobiteľné pre využitie ako čierno/biele resp. jednofarebné.

Odmena:

  • 1. cena: 150 EUR
  • 2. miesto: 100 EUR
  • 3. miesto: 50 EUR

Autor/ka alebo autori vybraných 3 návrhov budú požiadaní o jeho dopracovanie do formy, ktorá bude umožňovať jeho používanie (vektorová forma, jednofarebná verzia a pod.). Odmena bude vyplatená na základe autorskej zmluvy (zmluva o dielo), ktorou autor/ka resp. autori návrhu umožnia jeho bezplatné používanie na verejnoprospešné účely v budúcnosti, napr. na plagáty, tričká, a pod.

Hodnotiace kritériá: znázornenie témy a jej priblíženie formou vizuálnych prvkov; použitie povinných prvkov; možnosť prispôsobenia farebného loga na využitie ako čierno/biele resp. jednofarebné

Výber odmenených návrhov bude robiť správna rada združenia a koordinátorka Združenia Slatinka, poradný hlas budú mať dobrovoľníci aktívne sa zúčastňujúci aktivít projektu.

Táto aktivita je súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen" realizovaného Združením Slatinka v rámci medzinárodného projektu „CSO-la/2019/410-363 Game over? Do not let climate change end the game", ktorý je na Slovensku koordinovaný BROZ - Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a DEAR. 

 

Publikácie

Aktuality