Valné zhromaždenie Združenia Slatinka

 

Správna rada Združenia Slatinka zvoláva Valné zhromaždenie Združenia Slatinka na sobotu 18. novembra 2023 v priestoroch Občianskeho centra OKO – Námestie Mládeže 17, Zvolen (budova ZŠ, vchod z ul. Nográdyho)

Program

12,00 hod. - zahájenie Valného zhromaždenia, registrácia prítomných členov a hostí

13,00 hod. 

  • voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  • predloženie Správy o činnosti Združenia Slatinka za roky 2022
  • predloženie informácie o hospodárení Združenia Slatinka za roky 2022
  • diskusia o pláne činnosti Združenia Slatinka na ďalšie obdobie
  • predloženie Správy o činnosti Revíznej komisie
  • voľba členov Správnej rady Združenia Slatinka
  • voľba členov Revíznej komisie Združenia Slatinka
  • diskusia a odporúčania pre Správnu radu ku menovaniu koordinátora/ky Združenia Slatinka
  • rôzne

14,00 hod. - ukončenie Valného zhromaždenia

V zmysle § V. stanov Združenia Slatinka je Valné zhromaždenie uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia Slatinka. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina, je uznášania schopné hodinu po zahájení.

Prílohy

Správa o činnosti Združenia Slatinka za r. 2022 vrátane účtovných výkazov – dostupné na https://www.slatinka.sk/assets/dokumenty/Sprava-o-cinnosti-2022-Zdruzenie-Slatinka.pdf

Platné stanovy Združenia Slatinka – dostupné na http://www.slatinka.sk/kto-je-kto/dokumenty/

Publikácie

Aktuality