Júnová diskusia "Zvolen NAHLAS" o prírode v meste

 

Aj keď sa mestské prostredie s rôznymi negatívnych vplyvmi na životné prostredie sa zdá byť nehostinné pre väčšinu druhov živočíchov, predsa sa aj vo Zvolene vyskytuje množstvo viditeľných aj menej viditeľných druhov zvierat. Jednými z najviac vnímaných sú vtáky. Niektoré sú obľúbené a ich výskyt dokonca zámerne podporujeme, iné považujú mnohí ako nevítaných votrelcov.

V piatok 19. 6. 2020 od 18,00 sme v kaviarni Džezva vo Zvolene (Tehelná 4) s pozvanými odborníkmi diskutovali aj na tieto otázky:

 • Prečo sú vtáky v meste dôležité a ako s nimi dobre spolunažívať?
 • Aké nástrahy číhajú na vtáky v mestách?
 • Prečo ekológovia nemajú radi presklené budovy a zrkadliace sa povrchy a prečo nestačí nalepiť na okná siluety dravcov?
 • Sú mestské holuby chránené a kde sa vôbec v meste nabrali?

Pozvaní:

- Anton Krištín - Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
- Martin Korňan - katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta TU Zvolen
- Jana Pavlíková - Združenie Slatinka, Zvolen

Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu "Vtáky, ľudia a sklá" podporeného Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Mestom Zvolen.


Zvolen NAHLAS

Cyklus diskusií o životnom prostredí v meste Zvolen

Združenie Slatinka obnovilo v januári 2020 po dvadsiatich rokoch cyklus verejných diskusií o aktuálnych problémoch životného prostredia v meste Zvolen - ZVOLEN NAHLAS. Tak ako v r. 2000 – 2001, aj teraz budú stretnutia organizované v spolupráci s Mestom Zvolen a odborníkmi.

Ambíciou organizátorov je vytvoriť priestor pre kultivovanú odbornú diskusiu, v rámci ktorej budú pozvaní experti a dôležití zainteresovaní hráči diskutovať o problémoch aj návrhoch na riešenia, hľadať zásadné argumenty a hodnotiť rôzne prístupy k rozhodovaniu. Výstupy diskusií budú publikované vo forme článkov a použité pri tvorbe/pripomienkovaní strategických dokumentov.

Stretnutia sú určené v prvom rade tým, ktorí rozhodujú o životnom prostredí v meste Zvolen, teda členom odborných komisií, poslancom a poslankyniam, pracovníkom úradov a orgánov štátnej správy. Organizátori však privítajú radi aj aktívnych občanov, členov environmentálnych združení či dobrovoľných ochrancov prírody a životného prostredia.

Združenie Slatinka plánuje diskusie organizovať pravidelne. Témy diskusií boli identifikované s ohľadom na dôležité strategické dokumenty, ktoré samospráva pripravuje a tiež s ohľadom na naliehavosť a záujem verejnosti, ďalšie témy môžu byť doplnené. Predbežne pripravované diskusie:

 • Príroda v meste – živočíchy (osobitne so zameraním na vtáky) – 19. 6. 2020 o 18,00 hod. v kaviarni Džezva
 • Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen - energetika, doprava, zmena klímy
 • Príroda v meste II. - zelené plochy, starostlivosť o dreviny
 • Adaptácia na negatívne dopady zmeny klímy – voda a jej ochrana
 • Mobilita v meste Zvolen - aké sú možnosti?
 • Odpadové hospodárstvo a obehová ekonomika

Už realizované diskusie:

 • Ako sa bude rozvíjať plocha Zvolen – Čierne Zeme a Rákoš (12. 2. 2020) - viac informácií TU.

Stručne k priebehu diskusií v rámci cyklu ZVOLEN NAHLAS

 • Stretnutia v rámci ZVOLEN NAHLAS sú verejné, organizátor si však vyhradzuje právo na regulovanie počtu účastníkov v prípade naplnenia kapacity priestorov.
 • Účasť zástupcov médií je možná bez obmedzení.
 • Dĺžka diskusie je spravidla 1,5 hod.
 • Moderátor/ka diskusie bude viesť diskusiu nestranne.
 • Diskusie budú vedené v odbornom a kultivovanom duchu – cieľom nie je vyjadrovať „pozície“ diskutujúcich, ale pomenúvať problémy a riziká, hľadať argumenty pre rôzne prístupy k riešeniam.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na výber diskutujúcich v kontexte dosiahnutia cieľov diskusií.
 • Na začiatku stretnutia bude vždy vstup pozvaného odborníka na predstavenie problému – vzhľadom na predbežne stanovené témy stretnutí nemusí ísť o nestranný pohľad nezávislého odborníka/čky.
 • Všetci pozvaní diskutujúci dostanú priestor na predstavenie svojho pohľadu na problém aj riešenia.
 • Stretnutia môžu byť nahrávané a v prípade niektorých aj streamované, o čom budú pozvaní diskutujúci aj účastníci informovaní vopred. V prípade každej diskusie však bude robený zápis pre interné potreby organizátorov, zverejnenie výstupov vo forme článkov a pod.
 • Diskutujúci sa zúčastňujú stretnutí bezodplatne, organizátor nehradí účasť ani náklady na diskusiu.

 

Publikácie

Aktuality