Diskusie "Zvolen NAHLAS" o životnom prostredí

 

Zvolen NAHLAS

Cyklus diskusií o životnom prostredí v meste Zvolen

Združenie Slatinka obnovilo v roku 2020 po dvadsiatich rokoch cyklus verejných diskusií o aktuálnych problémoch životného prostredia v meste Zvolen - ZVOLEN NAHLAS. Tak ako v r. 2000 – 2001, aj teraz sú stretnutia organizované v spolupráci s Mestom Zvolen a odborníkmi.

Ambíciou organizátorov je vytvoriť priestor pre kultivovanú odbornú diskusiu, v rámci ktorej budú pozvaní experti a dôležití zainteresovaní hráči diskutovať o problémoch aj návrhoch na riešenia, hľadať zásadné argumenty a hodnotiť rôzne prístupy k rozhodovaniu. Výstupy diskusií budú publikované vo forme článkov a použité pri tvorbe/pripomienkovaní strategických dokumentov.

Stretnutia sú určené v prvom rade tým, ktorí rozhodujú o životnom prostredí v meste Zvolen, teda členom odborných komisií, poslancom a poslankyniam, pracovníkom úradov a orgánov štátnej správy. Organizátori však privítajú radi aj aktívnych občanov, členov environmentálnych združení či dobrovoľných ochrancov prírody a životného prostredia.

Už realizované diskusie:

Aká bude budúcnosť rozvojovej plochy Zvolen – sever?

12. 2. 2020 v priestoroch Starej radnice

Mesto Zvolen sa, vzhľadom na jeho geografické pomery, môže územne rozvíjať predovšetkým severne od existujúcej zástavby sídliska Západ (smerom na Banskú Bystricu). Nové štvrte zmiešanej výstavby obchodných a výrobných prevádzok by mali byť v budúcnosti doplnené bývaním a mestskou resp. nadmestskou vybavenosťou. Obyvatelia Zvolena si však tieto plochy spájajú skôr s poľnohospodárskym využitím. Niektorí upozorňujú na efekt tzv. tepelného ostrova, ktorý je už citeľný v intenzívne zastavanom sídlisku Západ a ktorý môže byť zosilnený v prípade, ak nová výstavba nebude realizovaná zároveň s kompenzačnými opatreniami (napr. výsadbou zelene). Odborníci tiež upozorňujú na to, že rozrastanie mesta do okolitej krajiny môže priniesť ďalšie problémy a riziká.

Diskutujúci:

 • Peter Kašša – vedúci odboru územného plánovania Mestského úradu vo Zvolene
 • Vladimír Lupták – zástupca primátorky mesta Zvolen
 • Rastislav Čačko – investor a vlastník nehnuteľností v rozvojovom území
 • Marcel Marcinek - zástupca firmy ARKON - vlastník nehnuteľností v rozvojovom území

Moderátorka: Martina Paulíková, Združenie Slatinka. Kvôli chorobe sa na diskusii nezúčastnila pozvaná odborníčka - Hana Kasová – vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Záznamy z diskusie na youtube kanáli ZV-podujatia:

 1. informácia o územnom pláne, ako regulačnom rámci pre plánovanie a realizáciu činností v priestore Čierne Zeme - Tepličky - Rákoš - TU
 2. informácia o už realizovaných a pripravovaných investíciách v priestore Tepličky - nákupné a skladové prevádzky Retail centra - TU
 3. informácia o príprave investícií pre bývanie v priestore Rákoš - rezidencia Hron a etapizácia výstavby bytov v tejto lokalite - TU

Príroda v meste - vtáky a ich ochrana

19. júna 2020 v kaviarni Džezva

Aj keď sa mestské prostredie s rôznymi negatívnych vplyvmi na životné prostredie sa zdá byť nehostinné pre väčšinu druhov živočíchov, predsa sa aj vo Zvolene vyskytuje množstvo viditeľných aj menej viditeľných druhov zvierat. Jednými z najviac vnímaných sú vtáky. Niektoré sú obľúbené a ich výskyt dokonca zámerne podporujeme, iné považujú mnohí ako nevítaných votrelcov. Prečo sú vtáky v meste dôležité a ako s nimi dobre spolunažívať? Aké nástrahy číhajú na vtáky v mestách? Prečo ekológovia nemajú radi presklené budovy a zrkadliace sa povrchy a prečo nestačí nalepiť na okná siluety dravcov?

Diskutujúci:

- Anton Krištín - Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
- Martin Korňan - katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta TU Zvolen
- Jana Pavlíková - Združenie Slatinka, Zvolen

Fotografie z diskusie, ako aj následných opatrení na minimalizáciu nárazov vtákov do presklených autobusových prístreškov a okine na ZŠ na Nám. mládeže vo Zvolene si môžete pozrieť na FB Združenia Slatinka.

uskutočnila v rámci projektu "Vtáky, ľudia a sklá" podporeného Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Mestom Zvolen.

Čo dýchame vo Zvolene?

19. november 2020, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia v rámci projektu www.populair.sk na území BBSK
 • Moderuje: Martina Paulíková, Združenie Slatinka

Kvalita ovzdušia nie je na Slovensku stále dobrá. Problémom je najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc, vrátane jemných, ktoré zostávajú v pľúcach, ale aj rôznych chemických zlúčenín. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. Ako je na tom Zvolen a Zvolenská kotlina? Sú typické zvolenské hmly a inverzie iba estetickým problémom, alebo je o nich potrebné vedieť viac, napr. zo zdravotného hľadiska?  V diskusii sme sa venovali tomu, ako môže nesprávne vykurovanie v zimných mesiacoch prispieť k znečisteniu ovzdušia, čo a prečo ne/spaľovať a nakoľko rozhoduje o "kvalite" kúrenia samotná palivo aj technológia, ktoré sa domácnostiach používajú.

Informácie o akcii - event na FB TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU.

Diskusia bola súčasťou projektu "Chránime rieky, chránime budúcnosť" realizovaného v rámci Európskeho solidárneho fondu.

Zavalia nás odpady?

17. december 2020, online (nahrávané v klube Wake-up vo Zvolene vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s covid-19)

 • Hosť: Ema Sitková, iniciatíva "Bez odpadkov, bez poplatkov"
 • Moderuje:Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia v rámci projektu www.populair.sk na území BBSK

Každý obyvateľ Zvolena, vrátane detí, vyprodukuje ročne viac ako 400 kg komunálneho odpadu. Hoci absolútne množstvo odpadu produkovaného domácnosťami vo Zvolene mierne klesá resp. kolíše medzi 15 - 18 tisíc tonami za rok, až dve tretiny z neho skončia na skládke. V predchádzajúcom roku sa podarilo vytriediť iba 35 % odpadu, a asi nie je tajomstvom, že nie všetok vytriedený odpad dokážeme aj spracovať a využiť nanovo. Aj kvôli obmedzeniam výstavby nových skládok vzniká otázka, čo robiť s nezmenšujúcim sa "kopcom" odpadu každodenne prichádzajúcim z domácností. Triedenie odpadu by už malo byť povinnosťou, ale oveľa nevyhnutnejším sa ukazujú opatrenia na zníženie množstva vznikajúceho odpadu. V diskusii sme sa pýtali na to, či je triedenie dostatočnou odpoveďou na otázku, čo robiť, aby nás odpady nezavalili a ako sa dá vytvoriť bezodpadová domácnosť, kancelária či škola.

Informácie o akcii - event na FB TU. Záznam diskusie je sprístupnený na youtube TU.

Diskusia bola súčasťou projektu "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolen", o ktorom nájdete viac informácií TU.

Ďalšie témy a termíny diskusií

Združenie Slatinka plánuje diskusie organizovať pravidelne. Predbežne pripravované témy:

 • Nízkouhlíkové mesto Zvolen
 • Príroda v meste II. - zelené plochy, starostlivosť o dreviny
 • Adaptácia na negatívne dopady zmeny klímy – voda a jej ochrana
 • Mobilita v meste Zvolen - aké sú možnosti?

 

Pravidlá diskusie v rámci cyklu ZVOLEN NAHLAS

 • Stretnutia v rámci ZVOLEN NAHLAS sú verejné, organizátor si však vyhradzuje právo na regulovanie počtu účastníkov v prípade naplnenia kapacity priestorov.
 • Účasť zástupcov médií je možná bez obmedzení.
 • Dĺžka diskusie je spravidla 1,5 hod.
 • Moderátor/ka diskusie bude viesť diskusiu nestranne.
 • Diskusie budú vedené v odbornom a kultivovanom duchu – cieľom nie je vyjadrovať „pozície“ diskutujúcich, ale pomenúvať problémy a riziká, hľadať argumenty pre rôzne prístupy k riešeniam.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na výber diskutujúcich v kontexte dosiahnutia cieľov diskusií.
 • Na začiatku stretnutia bude vždy vstup pozvaného odborníka na predstavenie problému – vzhľadom na predbežne stanovené témy stretnutí nemusí ísť o nestranný pohľad nezávislého odborníka/čky.
 • Všetci pozvaní diskutujúci dostanú priestor na predstavenie svojho pohľadu na problém aj riešenia.
 • Stretnutia môžu byť nahrávané a v prípade niektorých aj streamované, o čom budú pozvaní diskutujúci aj účastníci informovaní vopred. V prípade každej diskusie však bude robený zápis pre interné potreby organizátorov, zverejnenie výstupov vo forme článkov a pod.
 • Diskutujúci sa zúčastňujú stretnutí bezodplatne, organizátor nehradí účasť ani náklady na diskusiu.

Publikácie

Aktuality