Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu

 

Európska únia v priebehu roka 2020 súborom dokumentov v rámci tzv. Zelenej dohody stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Na úrovni miest a obcí, to znamená to znamená, že sa v rámci sídla odstráni toľko emisií CO2, koľko sa vyprodukuje. To sa dá dosiahnuť napr. postupným ukončením používania fosílnych palív, celkovým znížením spotreby energie a zefektívnením jej využívania v doprave, bývaní, službách, ale aj podporou sekvestrácie uhlíka. V urbanizovanom prostredí ide o podporu jeho „ukladania“ v poloprírodných ekosystémoch, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú (zelené plochy, zvyšky mokradí a pod.).

Hoci sa zatiaľ Zvolen neprihlásil k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, postupne samospráva „skladá“ plány na to, aby bolo mesto nielen pripravené reagovať na negatívne dopady zmeny klímy, ale sa aj robili opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov, priemyslu, dopravy atď. Ambíciou projektu „Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu“ je v tejto súvislosti otvoriť diskusiu o tom, prečo a ako by sa malo mesto Zvolen prihlásiť ku klimatickému cieľu EÚ, ako ku tomu môžu prispieť obyvatelia mesta, osobitne deti a mladí ľudia.

Trvanie projektu: 1. november 2020 - 31. august 2021

Partneri:

  • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (v rámci projektu Game over? Do not let climate change end the game")
  • Mesto Zvolen
  • iniciatívy mladých ľudí pôsobiace v meste Zvolen v oblasti ochrany životného prostredia

Aktivity:

  • analýza existujúcich strategických dokumentov mesta Zvolen so zmienkami a opatreniami, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny dopad na dosiahnutie cieľa „klimaticky neutrálne mesto Zvolen“
  • prieskum min. 350 detí a mladých ľudí o ich názoroch na to, čo je to klimaticky neutrálne mesto, ako ho dosiahnuť a čo môžu oni sami pre tento cieľ urobiť.
  • informačná kampaň o cieli klimaticky neutrálnej Európy, súčasťou bude súťaž o tvorbu loga „Klimaticky neutrálny Zvolen“ s finančným ocenením 3 víťazov. Logo bude využité pri informačnej kampani a aktivitách projektu
  • online diskusie s mladými ľuďmi a naformulovanie "charty" klimaticky neutrálneho mesta Zvolen, ako dosiahnuť klimaticky neutrálny Zvolen a ako oni sami môžu k tomuto cieľu prispieť (výstupy budú použité pri tvorbe strategického materiálu - programu rozvoja mesta Zvolen na r. 2021 - 2030)

Dokumentácia aktivít a výstupy:

  • online diskusia na tému "Zavalia nás odpady?" (17. 12. 2020, klub Wake-up). Hostkou bola Ema Sitková, mladá dobrovoľníčka iniciatívy "Bez odpadkov, bez poplatkov", moderátor: Laco Bíro, manažér kvality ovzdušia na území BBSK. Cieľom diskusie bolo priblížiť poslucháčom to, aké opatrenia môžu iniciovať alebo priamo urobiť mladí ľudia s cieľom zníženia množstva vznikajúceho odpadu a ako sa dá vytvoriť bezodpadová domácnosť, kancelária či škola. Informácie o akcii - event na FB TU, záznam z diskusie je dostupný na youtube TU.

Projekt Združenia Slatinka "Na ceste ku klimaticky neutrálnemu Zvolenu" je realizovaný v rámci medzinárodného projektu „CSO-la/2019/410-363 Game over? Do not let climate change end the game", ktorý je na Slovensku koordinovaný BROZ - Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a DEAR.