Ochrancovia riečnej krajiny

 

Projekt s názvom "Ochrancovia riečnej krajiny" (Defenders of the riverscape) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.

Nedávno schválená európska stratégia o ochrane biodiverzity ráta so záväzkom obnoviť 25 000 km riek v Európe, vrátane Slovenska. Zároveň sú členské štáty povinné dosiahnuť ciele Rámcovej smernice o vode, čo znamená realizáciu obnovy riek a na vode závislých ekosystémov. Tieto ambiciózne plány znamenajú o.i. aj výzvu pre komunikáciu o význame riek, krajiny okolo vodných tokov, pre prosperitu ľudí, ich zdravie či majetky.

Projekt "Ochrancovia riečnej krajiny" je špecificky zameraný na podporu a propagáciu environmentálnej udržateľnosti, s prepojením na rozvoj digitálnych zručností a digitálnu transformáciu. Jeho hlavnou oblasťou záujmu je ochrana a udržateľný spôsob využívania vôd, tiež ochrana biodiverzity a ochrana adaptácia na zmenu klímy. Aktivity smerujú ku zlepšovaniu environmentálneho povedomia, ako aj povedomia o tom, prečo je dôležité udržateľné a zodpovedné správanie sa verejnosti.

Trvanie: august 2021 - august 2022

Plán projektu ráta s nasledovnými aktivitami:

  • min. 5 terénnych vychádzok k rôznym riekam na Slovensku a rozhovory s odborníkmi o hodnotách, význame a budúcnosti riečnej krajiny
  • zmapovanie a rekonštrukcia historickej podoby rieky - čiastočne fyzická a čiastočne online aktivita bude zameraná na hľadanie a rekonštrukciu pôdorysných zmien rieky Hron alebo Slatina zo starých máp a leteckých snímkov a zároveň fotografické mapovanie zmien v teréne na vybranom úseku
  • zostavenie e-publikácie, ktorá bude pozostávať z troch častí: prvá bude obsahovať zostručnené poznatky z terénnych prednášok, do druhej by sme chceli zozbierať príbehy príkladov boja o rieky na Slovensku a tretia by mala obsahovať osobné výpovede ľudí o “svojej” rieke
  • spracovanie dokumentácie z vychádzok v podobe fotografií a video záznamov, ktoré budú na konci spracované do krátkeho videa sumarizujúceho obsahovú náplň projektu
  • vzdelávacie stretnutia mladých ľudí (ako robiť video, ako komunikovať a pod. - podľa prieskumu potrieb)
  • informačná a vzdelávacia kampaň o riekach a riečnej krajine
  • koordinačné plánovacie a hodnotiace stretnutia skupiny mladých ľudí realizujúcich projekt

Konkrétnymi výstupmi budú:

- záznamy z terénnych prednášok /exkurzií s odborníkmi o riečnej krajine z vybraných riek a krátke sumarizačné video o tom, ako vyzerá prirodzená rieka, prečo rieky potrebujú svoj život aj krajinu, prečo krajina potrebuje rieky, ako diverzita rieky a riečnej krajiny prispieva k diverzite života, ako fungujú potravné reťazce a rôzne typy biotopov (e-materiály).

-  zmapovaná historická podoba rieky Hron alebo Slatina zo starých máp a leteckých snímkov, doplnená  aktuálnymi fotografiami (e-materiál)

- publikácia s poznatkami z terénnych prednášok, príbehmi boja o rieky na Slovensku a osobnými výpoveďami ľudí o “svojej” rieke, s ktorou bol a je ich život v nejakej podobe spojený  (e-materiál).

Projekt s názvom "Ochrancovia riečnej krajiny" (Defenders of the riverscape) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.