Ochrancovia riečnej krajiny

 

Projekt s názvom "Ochrancovia riečnej krajiny" (Defenders of the riverscape) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.

Nedávno schválená európska stratégia o ochrane biodiverzity ráta so záväzkom obnoviť 25 000 km riek v Európe, vrátane Slovenska. Zároveň sú členské štáty povinné dosiahnuť ciele Rámcovej smernice o vode, čo znamená realizáciu obnovy riek a na vode závislých ekosystémov. Tieto ambiciózne plány znamenajú o.i. aj výzvu pre komunikáciu o význame riek, krajiny okolo vodných tokov, pre prosperitu ľudí, ich zdravie či majetky.

Projekt "Ochrancovia riečnej krajiny" bol špecificky zameraný na podporu a propagáciu environmentálnej udržateľnosti, s prepojením na rozvoj digitálnych zručností a digitálnu transformáciu. Jeho hlavnou oblasťou záujmu je ochrana a udržateľný spôsob využívania vôd, tiež ochrana biodiverzity a ochrana adaptácia na zmenu klímy. Aktivity smerujú ku zlepšovaniu environmentálneho povedomia, ako aj povedomia o tom, prečo je dôležité udržateľné a zodpovedné správanie sa verejnosti.

Trvanie: august 2021 - august 2022

V priebehu projektu sa podarilo realizovať nasledovné aktivity:

  • terénne vychádzky mladých ľudí k 6 rôznym riekam na Slovensku (Rudava, Slatina, Nitra, Ipeľ, Hron a Turiec), kde ich sprevádzali ekológovia, vodohospodári, ochranári, vedci a iní odborníci. Cieľom bolo získať informácie o hodnotách, význame a budúcnosti riečnej krajiny na Slovensku - výstupom sú záznamy z terénnych prednášok /exkurzií s odborníkmi o riečnej krajine z vybraných riek, ktorých časti boli použité pri príprave blogov iniciatívy Za živé rieky - o rieke Nitra, Ipeľ a Slatina. Ďalšie získané videá, rozhovory a podklady sú použité v rámci výstavy v septembri 2022 vo Zvolene, a pripravované sú aj ďalšie blogy o Rudave, Hrone a Turci;
  • čistenia riek Hron a Slatina (dve lokality);
  • vzdelávacie stretnutia a workshopy pre mladých ľudí na témy, v ktorých sa chceli zlepšiť alebo získať nové zručnosti. Na základe prieskumu potrieb sa uskutočnili tieto stretnutia:11. 9. 2021 - workshop o tvorbe videí o životnom prostredí s Martinou Slovákovou z kreatívneho štúdia Cukru (Trnava); 19. 1. 2022 - online vzdelávanie o fundraisingu s Radkou Novákovou a 8. 6. 2022 - online vzdelávanie o crowdfundingu s Irynou Solovey z Ukrajiny (individuálne darcovstvo)
  • spracovanie dokumentácie z vychádzok v podobe fotografií a video záznamov - tie sú spracované do krátkeho videa sumarizujúceho obsahovú náplň projektu a boli tiež predstavené na výstave vo Zvolene v septembri 2022, okrem iného vo forme prezentácie o dobrovoľníctve
  • informačná a vzdelávacia kampaň o riekach a riečnej krajine
  • online diskusia o význame mokradí a riečnej krajine s odborníkmi a odborníčkami - záznam zverejnený TU
  • koordinačné plánovacie a hodnotiace stretnutia skupiny mladých ľudí realizujúcich projekt

Projekt s názvom "Ochrancovia riečnej krajiny" (Defenders of the riverscape) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.