Environmentálna výchova a vzdelávanie

 

Najmladší obyvatelia miest a obcí, hoci budú v najväčšej miere znášať dôsledky dnešných rozhodnutí, majú iba málo možností tieto rozhodnutia ovplyvniť. Dôvodom sú predovšetkým chýbajúce nástroje na reálnu participáciu, ale aj malé skúsenosti a zručnosti u mladých ľudí resp. nedostatok pozitívnych skúseností, že aktivity mladých ľudí mali reálny výstup a niečo ovplyvnili. Aj vytvorené mládežnícke subjekty (školské rady, študentské parlamenty) nemajú ten dosah, ako by mohli mať. Zisťujeme, že mladí ľudia vedia veľmi presne pomenovať problémy svojho okolia, vedia dokonca aj navrhovať veľmi podnetné riešenia – bohužiaľ sa málokto stretol s tým, že by sa tí, ktorí riešenia skutočne prijímajú, o ich názory zaujímali. Deti na základe týchto skúseností „otupievajú“, veľmi skoro sa väčšina mení na rovnaký obraz ako zaneprázdnení dospelí – nezaujímame sa o svoje bezprostredné okolie, nevnímame problémy svojej komunity, nezúčastňujeme sa na verejnom živote.

Našim cieľom je preto naučiť túto cieľovú skupinu používať dôležité zručnosti, ktoré im umožnia aktívne sa zúčastňovať rozhodovania o veciach, ktoré ich zaujímajú. Nemusí ísť pri tom iba o veci týkajúce sa životného prostredia. V praxi sa participácia detí a mladých ľudí realizuje prostredníctvom diskusií, vzdelávacích stretnutí, individuálnej a skupinovej práce, motivačných exkurzií a umožnenia praktických riešení konkrétnych problémov, ktoré mladých trápia.

Aktivity v rámci projektu environmentálnej výchovy sú každoročne veľmi rôznorodé a vo veľkej miere súvisia s ostatnými projektmi, ktoré Združenie Slatinka realizuje. Zameriavame sa na aktivity súvisiace s participáciou a rozvojom životných zručností detí a mladých ľudí, ale aj environmentálnu výchovu a vzdelávanie rôznych skupín verejnosti. Tú pripravujú a robia väčšinou dobrovoľníci - v materských škôlkach, základných a stredných školách, aj na univerzite vo Zvolene. Tradične organizujeme Deň Zeme, Deň pre Lanice, od r. 2010 aj Deň bez áut. Vydávame rôzne informačné materiály, usporadúvame exkurzie a pozorovanie prírody, diskusie, pracovné stretnutia aj premietania.

Pozrite si na youtube krátky klip o tom, prečo a ako sa môžu mladí ľudia zapájať do rozhodovania o životnom prostredí a budúcnosti mesta, v ktorom žijú.

Niektoré konkrétne ucelenejšie projekty realizované v rámci environmentálnej výchovy:

Bezpečne do školy - ZV Pešibus

V roku 2011 sme v Združení Slatinka zrealizovali projekt na podporu nemotorovej dopravy vo Zvolene. Reagovali sme tým na zvyšujúci sa počet rodičov, ktorí vozili deti do školy autom, čím sa okolie ZŠ stávalo najmä ráno neprehľadným a nebezpečným. S deťmi z troch ZŠ vo Zvolene sme pomocou GPS zmapovali okolie ich škôl a nebezpečné miesta sme označili. V tom čase sme však nevedeli poskytnúť rodičom alternatívu, ako pomôcť deťom chodiť do školy bezpečnejšie a nie autom. To sa zmenilo v súčasnosti - na základe školení o komunitách priateľským deťom a skúseností/inšpirácií z iných miest, sme sa rozhodli urobiť ďalší krok - v r. 2019 skúsiť uveriť fungovanie tzv. pešibusu. Inšpiráciu sme hľadali v meste Nováky a Banská Bystrica, pričom naša pôvodná predstava bola prispôsobená výsledkom dotazníka pre deti, ktorý sme rozdali na troch základných školách vo Zvolene. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Pešibusy – sprevádzanie detí dospelými bezpečnými cestami do škôl, už funguje aj na Slovensku. Môžete postupovať napríklad takto:

 • oslovte rodičov, vedenie školy a pod., či by bol záujem o pešibus
 • prejdite si pešo celú vytipovanú trasu od začiatku do školy – najlepšie s dieťaťom v bežnom pracovnom dni (kvôli reálnej rýchlosti pohybu), pri tom použite niektorú z dostupných aplikácií napr. na mobilný telefón, ktorá zaznamenáva čas, vzdialenosť a miesta, kde sa pohybujete
 • vytipujte vhodné miesta zastávok „pešibusu“ – dobre viditeľné miesta, na križovatkách s inými cestami (odkiaľ deti prichádzajú), vhodné na to, kde sa môžu deti počkať, kde nemusia chodiť decká krížom cez cestu alebo obchádzať dačo kvôli priechodu
 • vytvorte mapu pešibusu s reálnymi časmi odchodov zo zastávok, ktorú poskytnete ostatným záujemcom
 • zabezpečte náhradných vodičov (rodičov či iných zodpovedných dospelých, s ktorými sa budete striedať alebo zastupovať)
 • dohodnite spôsob komunikácie s ostatnými rodičmi (napr. messanger skupina, kde sa potvrdzuje nastúpenie a vystúpenie do pešibusu)
 • zoznámte každé dieťa a rodičov s pravidlami (deti nesmú používať mobil, ani na fotenie ...)
 • zabezpečte bezpečnostné prvky (reflexné vesty, ukazovateľ „Stoj“), skúste myslieť aj na motiváciu (napr. preukazy a pečiatky pre účastníkov)
 • bezpečne a úspešne kráčajte pešo s deťmi, zážitky sú isté :-)
 • priebežne urobte hodnotiace stretnutia s deťmi, vodičmi aj pedagógmi, aby ste mali ich spätnú väzbu a vedeli pešibus vylepšovať.

Nadácia pre deti Slovenska dlhodobo rozvíja koncept budovania samospráv rešpektujúcich práva detí a mladých ľudí. UNICEF definuje deťom a mladým ľuďom priateľské mesto alebo komunitu ako miestny systém dobrej správy vecí verejných zaviazaný napĺňať práva dieťaťa. Je to mesto alebo komunita, kde hlas, potreby, priority a práva detí sú integrálnou súčasťou verejných politík, programov a rozhodnutí. Je to vo výsledku mesto, ktoré je pre všetkých. Jeden z dôležitých aspektov, ktoré deti, mladí ľudia a hlavne ich rodičia denne riešia, je doprava. Je to jednak kvôli tomu, že dostať deti do školy (a dospelých do práce) načas a bezpečne je čoraz väčšou výzvou. Druhou stránkou veci je potom vplyv motorizácie na životné prostredie, komunitu, zdravie detí aj dospelých. Viac informácií o tejto téme nájdete na www.codetipotrebuju.sk. Tu nájdete niektoré zo základnýchukazovateľov samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí v oblasti dopravy, verejných priestorov:

 • jestvujú upravené chodníky pre chodcov, kočíky, bicykle, kolobežky, korčuliarov a skateboardistov, ktoré sú dostatočne široké, osvetlené a ktoré majú dobre vyriešené prechody na križovatkách (kde sa stáva veľké percento nehôd);
 • jestvujú vyhradené miesta na odkladanie bicyklov s dostatočným priestorom na detské prívesné vozíky a detské bicykle
 • jestvujú programy, ktoré podporujú deti a mladých ľudí, aby šli do školy pešo alebo na bicykloch
 • prechody pre chodcov sú regulované tak, aby deti a mladí ľudia mali dostatok času na bezpečný prechod cez cestu
 • šoféri prostriedkov verejnej dopravy sú trénovaní v oblasti potrieb rodín s malými deťmi alebo samostatne cestujúcich detí a mladých ľudí
 • deti a mladí ľudia majú na školách dopravnú výchovu
 • deti a mladí ľudia sú zapojení do navrhovania verejnej dopravy
 • jestvujú prieskumy a plánovacie iniciatívy na zistenie lokalít s najväčším výskytom dopravných nehôd a príčin nehôd u detí a mladých ľudí
 • hustá premávka je odklonená od školy a parkov
 • je prikázaná znížená rýchlosť hlavne v okolí škôl
 • na prechodoch a rohoch ulíc sú znížené obrubníky alebo zabezpečené nájazdové rampy na bicykle, cyklochodníky sú oddelené od ciest (napr. trávou) 

Záhrady pre deti v Slatinke

Tradičné spôsoby výučby detí v škole málo vyhovujú prirodzenému spôsobu učenia sa o prírode, a tak sa u mnohých detí záujem o prírodu a zvedavosť rýchlo strácajú. Preto sme vďaka podpore z Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie ORANGE odskúšali v Slatinke nástroje na vytvorenie bezpečného a inšpiratívneho poloverejného priestoru (v záhrade a na dvore bývalej školy) rešpektujúceho potreby detí a iných užívateľov, ktorý umožní deťom objavovať, skúšať a bezpečne riskovať, ponúkne im rôznorodé podnety.

V Slatinke máme na dobu neurčitú v prenájme priestory bývalej školy s dvorom a záhradou. Za niekoľko rokov sme tu urobili množstvo aktivít s deťmi aj dospelými zameraných na environmentálne vzdelávanie. Ukazuje sa, že deti sú prirodzene zvedavé a radi objavujú prírodu. V Slatinke sme preto spolu s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami vytvorili priestor vhodný na hry, učenie sa v prírode, ktorý umožní deťom skúmať a objavovať prírodu, skúšať a bezpečne riskovať ... Využili sme pri tom skúsenosti z participatívneho plánovania školských areálov aj kontakty s partnermi, ktorí sa venujú prírodným záhradám. Záhradu už sčasti upravili a ešte stále postupne upravujú dobrovoľníci na základe plánu vytvoreného deťmi, mladými ľuďmi aj rodičmi. 

TU si stiahnite v pdf brožúru o tom, ako sa dajú plánovať priestory s deťmi.  

TU si môžete stiahnuť plán na úpravu záhrady v Slatinke, ktorý vznikol na základe prianí a plánovania s deťmi, mladými ľuďmi aj dôležitými dospelými, rešpektujú pri tom princípy prírodných a komunitných záhrad.

Meníme svoje mesto

Združenie Slatinka od júla 2014 do júla 2015 realizovalo s podporou Fondu Hodina deťom projekt „MENÍME SVOJE MESTO“. Ten reagoval na skutočnosť, že na Slovensku postupne miznú zelené plochy, parky, športoviská a iné priestory voľne prístupné deťom a mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálny status, vek, príjem rodičov či pôvod. Naše mestá sa stávajú "nebezpečné" a čoraz viac detí zostáva v "bezpečnom" interiéry, kde trávia čas vo virtuálnom svete, zhoršuje sa ich zdravie, komunikačné zručnosti, schopnosť nadväzovať a udržiavať priateľstvá, schopnosť rozlíšiť reálne od nereálneho, bezpečné od nebezpečného. Výnimkou nie sú ani školy – školské záhrady, dvory a okolie škôl je obnovované, ale dospelí sa nepýtajú detí, čo by tu chceli a potrebovali mať. Väčšina dospelých je presvedčená, že deti tomu nerozumejú a nemajú o nič záujem, aj keď skúsenosti ukazujú opak. Výsledkom sú uniformné a nezaujímavé miesta, o ktoré sa nikto nestará, sú ničené alebo využívané nevhodným spôsobom, deti a mladí ľudia ich nevyužívajú spontánne a nepovažujú ich za svoje.

Projektom "Meníme svoje mesto" sme chceli inšpirovať samosprávy a profesionálnych architektov k tomu, aby do plánovania a úprav verejných priestorov prizývali aj deti a mladých. V rámci projektu vo Zvolene deti ZŠ a SŠ naplánovali a za pomoci architekta začali meniť tri vybrané verejné priestory tak, aby boli atraktívnejšie a bezpečnejšie. Vedenie škôl a úradníci dostanú spracovaný profesionálny projekt zložitejších úprav na základe potrieb a predstáv detí.

Krátku prezentácia o priebehu a výsledkoch projektu nájdete TU.