Európska klimatická iniciatíva

 

"Európska klimaticka iniciatíva" (EUKI) je finančný nástroj Nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť. Jeho poslaním je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov, a to predovšetkým prostredníctvom posilnenia cezhraničného dialógu a spolupráce, ako aj výmeny znalostí a skúseností.

Základné informácie o projekte:

  • Vedúci partner: organizácia "CEEweb for Biodiversity" z Maďarska
  • Partneri: celkovo je v projekte zapojených 10 partnerov z 8 krajín EÚ, konkrétne 10 mimovládnych organizácií z Maďarska, Bulharska, Česka, Litvy, Rumunska, Slovinska, Poľska a Slovenska.
  • Cieľ projektu: monitorovanie rozhodovania o politikách súvisiacich s financovaním opatrení na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy.
  • Trvanie: september 2021 - december 2023

Združenie Slatinka je do projektu zapojené v rámci spolupráce s Klimatickou koalíciou zo Slovenska. Tá nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart, ktorá vznikla v roku 2020 na základe spolupráce environmentálnych organizácií, s cieľom klimaticky a environmentálne zodpovednej post-covidovej ekonomickej obnovy.

Viac informácií o aktivitách projektu: http://klimatickakoalicia.sk/