Tajomný Riekoles pri Slatinke

 

Združenie zmapuje údolie rieky Slatina a identifikuje lokality, kde bude s dobrovoľníkmi realizovať opatrenia na podporu biodiverzity. S cieľom osvety o hodnotách územia usporiada verejné vychádzky, osadí informačné tabule a vytvorí novú kampaň – lokálnu značku pre prírodný turizmus Riekoles.

Projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke“ sa týka údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. V roku 1954 tu nakreslili štátni plánovači priehradu, ktorá sa ale nikdy nezrealizovala – jej zámer však spôsobil, že takmer zanikla dedina Slatinka a s ňou aj typická krajinná štruktúra obhospodarovanej krajiny s pasienkami, dubovými lesmi, orchideovými lúkami či podmáčanými miestami pri rieke. Po rokoch sa podarilo projekt priehrady zastaviť a otvára sa možnosť udržateľného využívania a ochrany územia. Časťou tohto územia vedie náučný chodník Údolím rieky Slatina, ktorý spravuje Združenie Slatinka. Je povolený rozhodnutím Mesta Zvolen č. 05-3294/TT2/2002 a Okresného úradu vo Zvolene č. ŽP 2002/22108-1 rozh. Údolie je už dnes predmetom vychádzok a exkurzií, okrem náučného chodníka ľudia využívajú aj miestne cesty a chodníčky, chodia priamo aj do dediny Slatinka a zaujímajú sa o príbeh tohto miesta.

Príbeh Slatinky a statočnosti jej ochrancov začína byť známy, a s tým stúpa aj záujem verejnosti o lokalitu. Keďže v súčasnosti nemá územie vytvorený okrem chodníka iný systém na sprístupnenie hodnôt ani manažment prírodne cenných lokalít, chceme realizovať projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke".

Okrem spomínaného územia európskeho významu je v údolí Slatiny aj mokraď národného významu Krpele (jediná s takouto hodnotou v okrese Zvolen) a ďalšie 4 lokality s hodnotami prírodnej rezervácie. Tie nejdeme vyhlasovať za chránené, ale je potrebný ich správne a udržateľné využívanie. Chceme preto v spolupráci so ŠOP SR vytipovať konkrétne miesta mimo SKÚEV 4027 Slatina, ktoré by sme mohli začať manažovať s dobrovoľníkmi (kosenie lúk, odstraňovanie inváznych rastlín a pod.), pripraviť aj dlhodobejší plán s náročnejšími krokmi (pastva). Budeme pripomienkovať územné plány a iné rozvojové dokumenty, aby sa namiesto priehrady nenakreslili v údolí škodlivé činnosti, ale naopak – aby bolo územie využívané udržateľne a efektívne. Pripravíme sa osadíme informačné tabuľky s informáciami o hodnotách územia, aby mali návštevníci informácie o tom, kde sa pohybujú a čo je tu zaujímavé. A chceme pripraviť novú kampaň - novú identitu „tajomného riekolesa“, o ktorý sa Združenie Slatinka citlivo a iba miestne stará, ktorá bude mať potenciál stať sa aj lokálnou značkou, aj s prípadným presahom na budúce produkty prírode blízkeho turizmu.

Po skončení projektu bude údolie rieky Slatina prístupné verejnosti v podstate v tom istom rozsahu, ako dnes (neplánujeme zavádzať nikde zákaz vstupu), ale bude vytvorených viac možností, ako návštevníci získajú informácie o území, tiež budú nasmerovaný do lokalít, kde ich pohyb nebude ničomu škodiť (a naopak, mimo miest, kde napr. je potrebný kľud kvôli hniezdeniu vtákov, liahnutiu obojživelníkov či vývoju biotopov).

Zoznam pripravovaných / realizovaných aktivít: 

  • zimná land-art víkendovka v Slatinke - 21. 1. 2023 (stretnutie 10,00 pri dome č. 32, bývalá škola) - podujatie pre širokú verejnosť spojené s vychádzkou do "riekolesa" a jeho komentovanou prehliadkou, inštalovanie prírodných diel (land-art). Viac info na FB je TU.
  • prieskum názorov verejnosti o predstavách a názoroch na budúce využitie údolia Slatiny bez vodného diela Slatinka
  • mapovanie biotopov a cenných prírodných lokalít pre prípravu opatrení na zlepšenie biodiverzity (miesta na likvidáciu inváznych druhov rastlín, príp. skládok odpadu, lokality na liahniská, lúky na kosenie a pod.) a vytipovanie miest pre opatrenia a dosiahnutie dohody o ich manažmente s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ŠOP SR a ďalšími zainteresovanými subjektmi
  • realizácia dohodnutých opatrení s dobrovoľníkmi pri rieke v dedine Slatinka a v údolí rieky Slatina (aj verejné podujatia) - čistenia, kosenie, kopanie liahnísk, prenášanie obojživelníkov, odstraňovanie inváznych druhov a pod.
  • verejné vychádzky do údolia rieky Slatina (máj, jún, august a október 2023)
  • príprava a osadenie informačných tabúľ o vyhlásenom území európskeho významu SKÚEV 4027 Slatina
  • spracovanie podkladov pre novú lokálnu značku "riekoles"
  • v spolupráci s odborníkmi príprava podkladov pre mobilnú aplikáciu LESMÍR na vytvorenie nového chodníka "Riekoles" s informáciami o hodnotách územia

Podpora: Nadácia VÚB v rámci programu Envirogranty 2022.