Tajomný Riekoles pri Slatinke

 

Združenie Slatinka vďaka podpore Nadácie VÚB rámci zmapuje údolie rieky Slatina a identifikuje lokality, kde bude s dobrovoľníkmi realizovať opatrenia na podporu biodiverzity. S cieľom osvety o hodnotách územia usporiada verejné vychádzky, osadí informačné tabule a vytvorí novú kampaň – lokálnu značku pre prírodný turizmus Riekoles.

Projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke“ sa týka údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. V roku 1954 tu nakreslili štátni plánovači priehradu, ktorá sa ale nikdy nezrealizovala – jej zámer však spôsobil, že takmer zanikla dedina Slatinka a s ňou aj typická krajinná štruktúra obhospodarovanej krajiny s pasienkami, dubovými lesmi, orchideovými lúkami či podmáčanými miestami pri rieke. Po rokoch sa podarilo projekt priehrady zastaviť a otvára sa možnosť udržateľného využívania a ochrany územia. Časťou tohto územia vedie náučný chodník Údolím rieky Slatina, ktorý spravuje Združenie Slatinka. Je povolený rozhodnutím Mesta Zvolen č. 05-3294/TT2/2002 a Okresného úradu vo Zvolene č. ŽP 2002/22108-1 rozh. Údolie je už dnes predmetom vychádzok a exkurzií, okrem náučného chodníka ľudia využívajú aj miestne cesty a chodníčky, chodia priamo aj do dediny Slatinka a zaujímajú sa o príbeh tohto miesta.

Príbeh Slatinky a statočnosti jej ochrancov začína byť známy, a s tým stúpa aj záujem verejnosti o lokalitu. Keďže v súčasnosti nemá územie vytvorený okrem chodníka iný systém na sprístupnenie hodnôt ani manažment prírodne cenných lokalít, chceme realizovať projekt „Tajomný riekoles pri Slatinke".

Okrem spomínaného územia európskeho významu je v údolí Slatiny aj mokraď národného významu Krpele (jediná s takouto hodnotou v okrese Zvolen) a ďalšie 4 lokality s hodnotami prírodnej rezervácie. Tie nejdeme vyhlasovať za chránené, ale je potrebný ich správne a udržateľné využívanie. Chceme preto v spolupráci so ŠOP SR vytipovať konkrétne miesta mimo SKÚEV 4027 Slatina, ktoré by sme mohli začať manažovať s dobrovoľníkmi (kosenie lúk, odstraňovanie inváznych rastlín a pod.), pripraviť aj dlhodobejší plán s náročnejšími krokmi (pastva). Budeme pripomienkovať územné plány a iné rozvojové dokumenty, aby sa namiesto priehrady nenakreslili v údolí škodlivé činnosti, ale naopak – aby bolo územie využívané udržateľne a efektívne. Pripravíme sa osadíme informačné tabuľky s informáciami o hodnotách územia, aby mali návštevníci informácie o tom, kde sa pohybujú a čo je tu zaujímavé. A chceme pripraviť novú kampaň - novú identitu „tajomného riekolesa“, o ktorý sa Združenie Slatinka citlivo a iba miestne stará, ktorá bude mať potenciál stať sa aj lokálnou značkou, aj s prípadným presahom na budúce produkty prírode blízkeho turizmu.

Po skončení projektu bude údolie rieky Slatina prístupné verejnosti v podstate v tom istom rozsahu, ako dnes (neplánujeme zavádzať nikde zákaz vstupu), ale bude vytvorených viac možností, ako návštevníci získajú informácie o území, tiež budú nasmerovaný do lokalít, kde ich pohyb nebude ničomu škodiť (a naopak, mimo miest, kde napr. je potrebný kľud kvôli hniezdeniu vtákov, liahnutiu obojživelníkov či vývoju biotopov).

Zoznam pripravovaných / realizovaných aktivít: 

 • verejné akcie a vychádzky do údolia rieky Slatina; mapovanie biotopov a cenných prírodných lokalít pre prípravu opatrení na zlepšenie biodiverzity a vytipovanie miest pre opatrenia a dosiahnutie dohody o ich manažmente s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ŠOP SR a ďalšími zainteresovanými subjektmi:
 • 21. 1. 2023 - zimná land-art víkendovka s vychádzkou do "riekolesa" a jeho komentovanou prehliadkou, pozvánka na FB je TU.
 • 18. 3. 2023 - mapovanie biotopov obojživelníkov (viac informácií na FB je TU) s následným overením stavu biotopov 1. 4. 2023, 8. 4. 2023 a 29. 4. 2023, krátka informácia aj s videom je napr. TU
 • 13. 5. 2023 - mapovanie lúk (informácie o stretnutí sú na TU alebo na FB TU
 • 3. 6. 2023 - verejné podujatie "Čakanie na veľrybu" s premietaním a rozprávaním o dedine Slatinka - pozvánka na FB je TU
 • 23. 6. 2023 - pre deti základnej školy - fotky na FB sú TU
 • 22. 7. 2023 - sprevádzanie podporovateľov zbierky LESMÍR, krátka informácia je TU
 • realizácia dohodnutých opatrení s dobrovoľníkmi pri rieke v dedine Slatinka a v údolí rieky Slatina (aj verejné podujatia) - čistenia, kosenie, kopanie liahnísk, prenášanie obojživelníkov, odstraňovanie inváznych druhov a pod.
 • čistenie 30. 4. 2023 - info s pozvánkou na FB je TU
 • 23. - 24. 9. 2023 - čistenie a kosenie lúk, bývalých pasienkov, aby tu znovu kvitli orchitee, mohli žiť modráčiky a iné vzácne organizmy. Viac informácií na web stránke TU.
 • príprava a osadenie informačných tabúľ o vyhlásenom území európskeho významu SKÚEV 4027 Slatina
 • spracovanie podkladov pre novú lokálnu značku "riekoles" - TU je naše nové "riekolesové" logo, nový tlačený leták o chodníku si môžete stiahnuť v pdf TU.
 • prieskum názorov verejnosti o predstavách a názoroch na budúce využitie údolia Slatiny bez vodného diela Slatinka
 • v spolupráci s odborníkmi príprava podkladov pre mobilnú aplikáciu LESMÍR na vytvorenie nového chodníka "Riekoles" s informáciami o hodnotách územia - úspešná (a už uzavretá) zbierka na realizáciu nášho riekolesového chodníka TU

Podpora: Nadácia VÚB v rámci programu Envirogranty 2022.