Prírodné lokality v meste


Vo Zvolene sa z rôznych príčin zachovalo množstvo zvyškov prírodných lokalít, ktoré majú v mestskom prostredí veľký význam nielen z hľadiska zachovania biodiverzity krajiny, ale aj z hľadiska priameho vplyvu na životné prostredie mesta. Väčšina prírodných lokalít bola v územnom pláne mesta Zvolen definovaná ako miesta s prioritnou funkciou ochrany prírody.

Združenie Slatinka sa zapája do rozhodovania o využití prírodných lokalít a ich okolia. Priamo sa staráme o časť jednej lokality - jazierko na Laniciach a jeho okolie. Čistíme ho od odpadu, kosíme, vysádzame vhodné dreviny, staráme sa o cestičky a mostíky nad zamokrené časti. V prevádzke udržiavame 5 informačných tabúľ o prírodných lokalitách Lanice, Dolné Lanice a údolí Slatiny nad Zvolenom. Spolupracujeme pri tom s rôznymi partnermi, o.i. aj s deťmi zo zvolenských MŠ a ZŠ, dlhodobo s Gymnáziom Ľ. Štúra vo Zvolene. Už tradične usporadúvame rôzne akcie pre verejnosť priamo v parku Lanice, na jar je to Deň Zeme, na jeseň zasa Deň pre Lanice. Okrem toho sme spracovali inventarizáciu drevín v okolí jazierka a v spolupráci s odborníkmi sme spracovali dve štúdie úprav jazierka na Laniciach, ktorých opatrenia sa už realizujú a prinášajú prvé úspechy. TU je v pdf k dispozícii jednoduchý plán manažmentu, podľa ktorého sme postupovali pri starostlivosti už v minulosti. Výsledky starostlivosti, návrhy a rôzne iné údaje z Laníc boli spracované študentmi FEE TU a ďalších vysokých škôl do formy mnohých seminárnych a diplomových prác. Jedna z nich dokumentuje zmeny koryta rieky Hron, jej autorom je Tomáš Eperješi a je k dispozícii v pdf TU.

Územie medzi bývalým elektrárenským kanálom a riekou Hronom vo Zvolene "Lanice" je kúskom divočiny uprostred mesta. Pozitívne vplýva na klímu v okolí, má význam pri zadržiavaní vody a regulácii jej odtoku z krajiny, poskytuje priestor pre existenciu vzácnych spoločenstiev. Lanice vo Zvolene majú veľký potenciál pre vytvorenie prírodného parku vo vnútri intravilánu mesta. V r. 1997 sme iniciovali oživenie myšlienky parku Lanice a dodnes presadzujeme myšlienku modelu mestského parku s rešpektovaním a zachovaním prírodných lokalít.

Krátku prechádzku po parku Lanice môžete absolvovať aj TU.

Plány na využitie územia parku Lanice

Platné záväzné dokumentácie navrhujú Lanice využívať ako mestský park s dominantným pomerom plôch parkovej zelene so zachovaním prvkov pôvodnej flóry a fauny. Schválený územný plán zóny detailne navrhuje rozmiestnenie zón pre jednotlivé funkcie (prechádzky, šport, voľné rozptylové lúky, priestory pre deti, zóny "divočiny" atď.).

- aktualizovaný územný plán mesta Zvolen: TU nájdete na oficiálnom webovom sídle Mesta Zvolen záväznú časť, výkresy a súvisiace legendy k výkresom (zmeny č. 09),

- nový územný plán zóny Horné Lanice: TU v pdf nájdete na oficiálnom webovom sídle Mesta Zvolen textovú časť aj výkresy schváleného územného plánu zóny.