Prírodné lokality v meste


Vo Zvolene sa z rôznych príčin zachovalo množstvo zvyškov prírodných lokalít, ktoré majú v mestskom prostredí veľký význam nielen z hľadiska zachovania biodiverzity krajiny, ale aj z hľadiska priameho vplyvu na životné prostredie mesta. Väčšina prírodných lokalít bola v územnom pláne mesta Zvolen definovaná ako miesta s prioritnou funkciou ochrany prírody.

Združenie Slatinka sa zapája do rozhodovania o využití prírodných lokalít a ich okolia. Priamo sa staráme o časť jednej lokality - jazierko na Laniciach a jeho okolie. Čistíme ho od odpadu, kosíme, vysádzame vhodné dreviny, staráme sa o cestičky a mostíky nad zamokrené časti. V prevádzke udržiavame 5 informačných tabúľ o prírodných lokalitách Lanice, Dolné Lanice a údolí Slatiny nad Zvolenom. Spolupracujeme pri tom s rôznymi partnermi, o.i. aj s deťmi zo zvolenských MŠ a ZŠ, dlhodobo s Gymnáziom Ľ. Štúra vo Zvolene. Už tradične usporadúvame rôzne akcie pre verejnosť priamo v parku Lanice, na jar je to Deň Zeme, na jeseň zasa Deň pre Lanice. Okrem toho sme spracovali inventarizáciu drevín v okolí jazierka a v spolupráci s odborníkmi sme spracovali dve štúdie úprav jazierka na Laniciach, ktorých opatrenia sa už realizujú a prinášajú prvé úspechy. Výsledky starostlivosti, návrhy a rôzne iné údaje z Laníc boli spracované študentmi FEE TU a ďalších vysokých škôl do formy mnohých seminárnych a diplomových prác.

Územie medzi bývalým elektrárenským kanálom a riekou Hronom vo Zvolene "Lanice" je kúskom divočiny uprostred mesta. Pozitívne vplýva na klímu v okolí, má význam pri zadržiavaní vody a regulácii jej odtoku z krajiny, poskytuje priestor pre existenciu vzácnych spoločenstiev. Lanice vo Zvolene majú veľký potenciál pre vytvorenie prírodného parku vo vnútri intravilánu mesta. V r. 1997 sme iniciovali oživenie myšlienky parku Lanice a dodnes presadzujeme myšlienku modelu mestského parku s rešpektovaním a zachovaním prírodných lokalít.

Krátku prechádzku po parku Lanice môžete absolvovať aj TU.

Plány na využitie územia parku Lanice

Platné (a aj predtým platné) záväzné dokumentácie navrhujú Lanice využívať ako mestský park s dominantným pomerom plôch parkovej zelene so zachovaním prvkov pôvodnej flóry a fauny. Základným predpokladom pre vytvorenie parku je majetkové vysporiadanie časti pozemkov (časť je už vo vlastníctve Mesta Zvolen) a tiež vypracovanie a schválenie územného plánu zóny, ktorý by detailne navrhoval rozmiestnenie zón pre jednotlivé funkcie (prechádzky, šport, voľné rozptylové lúky, priestory pre deti, zóny "divočiny" atď.).

- aktualizovaný územný plán mesta Zvolen: TU nájdete na oficiálnom webovom sídle Mesta Zvolen záväznú časť, výkresy a súvisiace legendy k výkresom (zmeny č. 09 - úplne naspodu stránky),

- nový územný plán zóny Horné Lanice: TU v pdf nájdete na oficiálnom webovom sídle Mesta Zvolen textovú časť aj výkresy schváleného územného plánu zóny.