Aktivity pre zlepšenie životného prostredia

 

V každom meste či dedine sú miesta, ktoré sú mimo pozornosti a roky chátrajú. Niektoré sú menej viditeľné, na okraji sídla, mnohé sú však naopak často používané a frekventované. Jednou cestou, ako dosiahnuť zlepšenie ich stavu je kritika a návrhy na riešenie. Ak je to však možné, hľadáme partnerov na získanie financií a zdrojov na to, aby sme sami prispeli k menším či väčším zmenám.  Miesta si vyberáme najmä na základe záujmu miestnych ľudí, ktorí sú ochotní nielen žiadať pomoc zvonku, ale aj sami prispieť k zlepšeniu stavu. Tento príspevok môže byť formou dobrovoľníckej práce, kontaktov na odborníkov, poskytnutím financií a pod.

V priebehu našej činnosti sme pomohli zlepšiť tieto lokality a miesta vo Zvolene a okolí:

- úpravu vnútrobloku na ul. Štúrova (prechod okolo Ústavu ekológie lesa SAV do zrekonštruovaného objektu meštianskeho domu; oprava hradobného múru) (2017 a 2018) - v spolupráci s Mestom Zvolen a súkromnými osobami, z darov 2 % dane a súkromných darov

- park Lanice - ul. Štúrova (2016) - osadenie rampy pre vstup do parku na mieste, ktoré je často používané ale pre starších či rodičov s deťmi bolo nepoužiteľné

- podchod pod ul. Masaryka (2015) - vyčistenie, vymaľovanie s deťmi

- priestory medzi ul. Strážska cesta a Hronom (2015, 2011) - vymaľovanie betónových kanálov na skrášlenie prostredia

- záhrada Správy CHKO Poľana (2012) - vytvorenie záhrady na výučbu s altánkom, záhradou a náučnými prvkami

- Materská škola Centrum (2011) - spracovanie posudku statika pre posúdenie možnosti urobiť zelenú strechu na časti objektu, osadenie fotovoltického systému na osvetlenie areálu, osadenie fotovoltického systému na ohrev úžitkovej vody v MŠ

- átrium IX. ZŠ na sídlisku Západ (2009) - osadenie altánku na výučbu, výsadba drevín, trvaliek a byliniek, osadenie búdok

- Materská škola Hviezdička na sídlisku Sekier (2007) - výsadba drevín, pri príležitosti Dňa Zeme

- záhrada Centra voľného času DOMINO vo Zvolene (2006) - výsadba krov a stromov, pri príležitosti Dňa Zeme

- ihrisko na rohu ul. Bystrický rad (2005) - odstránenie nebezpečných zničených prvkov, osadenie lavičiek a drevených hracích prvkov, oprava pieskoviska, vytvorenie nového chodníka, výsadba drevín

- mestský park Lanice a okolie (1997 - doteraz) - osadenie búdok pre vtáky popri elektrárenskom kanáli, v okolí jazierka pri gymnáziu a v aleji v centre parku; pravidelné ručné kosenie okolia jazierka; výsadba drevín; vytvorenie cestičiek v dĺžke cca 500 m a osadenie dvoch mostíkov v okolí jazierka na usmernenie pohybu ľudí mimo hniezdne miesta vtákov; ošetrenie spolu 106 vzrastlých stromov pri frekventovaných peších ťahoch; osadenie informačných tabúľ a náučných prvkov pre deti

- náučný chodník Údolím rieky Slatina (od Zvolena do Slatinky) - vytvorenie chodníka, osadenie úvodnej informačnej tabule v lokalite Krpele, osadenie 7 stanovíšť, starostlivosť o chodník

Mnohé ďalšie miesta sme skrášlili dočasne počas akcií ako Deň Zeme, inštalácie land art, dobrovoľnícke brigády na čistenie od odpadu a pod., veľa vylepšení sme urobili aj v dedine Slatinka (oprava mosta, osadenie a sprevádzkovanie osvetlenia, osadenie informačných tabulí, úprava centra obce, úprava studničiek a pod.)