Verejný záujem a záujem verejnosti

 

Definovanie verejnoprospešných stavieb a činností má ďalekosiahle právne, socioekonomické a environmentálne dôsledky. Verejný záujem je chápaný ako to, čo potrebuje spoločnosť, kolektív. V skutočnosti je uspokojovanie kolektívnych záujmov často v rozpore so záujmami komunity. Ťažba zlata v Podpoľaní a Kremnici, budovanie malých vodných elektrární na Hrone či iné kauzy sú príkladmi konfliktu medzi verejným záujmom definovaným v štátnom strategickom materiály a tým, čo považuje za verejný záujem verejnosť.  

Kto by teda mal rozhodovať, čo je a čo nie je verejným záujmom a kto by ich mal porovnávať? Má mať túto kompetenciu iba vláda či ministerstvá? Nakoľko by mala do týchto rozhodnutí vstupovať verejnosť? Môže miestna komunita kvalifikovane posúdiť, či je pre ňu väčším verejným záujmom udržanie priaznivého životného prostredia alebo budovanie veľkej priehrady? Ako sa môžu miestne samosprávy starať o všestranný rozvoj svojho územia, ak musia z územného plánu kraja prebrať aj tie verejnoprospešné stavby, ktoré sú v rozpore s potrebami miestnej komunity?

Cieľom projektu bolo otvoriť diskusiu o mechanizme definovania verejného záujmu a o účasti verejnosti v tomto procese. Chceli sme tiež obrátiť záujem politikov, médií, samospráv a MVO na to, aké problémy prináša dnešná prax na Slovensku a naopak poukázať na dobré postupy a politiky (najmä) zo zahraničia, ktoré umožňujú efektívne porovnávať verejné záujmy a zapájať verejnosť do tohto rozhodovania.  

Projekt "Verejný záujem a záujem verejnosti" bol podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti" bolo zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.


Trvanie projektu: október 2014 - február 2016

Aktivity a výstupy

11. 2. 2016 - 10,00 hod. - Bratislava, Slovenský syndikát novinárov - tlačová konferencia: predstavenie výzvy na ochranu vôd Za živé rieky a čistú vodu. Tlačová správa TU v pdf.

9. 2. 2016 - o 9,00 hod. - Zvolen, študovňa SLDK - záverečná konferencia ku projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti" - pozvánka TU v pdf a program TU v pdf. PREZENTÁCIE: Roman Havlíček: Verejný záujem a financie; Martina Paulíková: Predstavenie brožúry o verejnom záujme; Andrej Somora: Verejný záujem a odborníci a Jana Pavlíková: Verejný záujem a miestne komunity. Brožúra predstavená na stretnutí je TU v pdf.

15. 12. 2015  - 10,00 hod. - hotel Tenis vo Zvolene (konferenčná sála Liberta) - tlačová konferencia "Ochrana vôd a verejný záujem" a a seminár pre zástupcov médií o verejnom záujme. Pozvánka TU v pdf, detailnejší program TU v pdf a tlačová správa TU v pdf. PREZENTÁCIE: Jaroslav Gazdík: MVE Jalná – jedna z takmer 40 bariér na Hrone; Mário Hudák: Iniciatíva Proti múru v Bardejove; Andrej Somora: Prečo žiada občianske združenie Ochrana prírody Podunajska z Bratislavy revitalizácie vodných tokov a ako to súvisí s protipovodňovou ochranou; Martina Paulíková: Sivá infraštruktúra vz. zelené opatrenia. Prezentácia o téme verejného záujmu - zistenia a analýzy.

29. 11. 2015 - 13,00 hod. - priestory Občianskeho OKO - sídlisko Západ, Zvolen - premietanie filmu Verejný záujem a ochrana vôd - plagát/pozvánka TU v pdf.

10. 11. 2015 - seminár pre úradníkov a zástupcov samospráv - Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica - plagát/pozvánka je TU v pdf. PREZENTÁCIE: Vladimír Pirošík: Verejný záujem v legislatíve; Martina Paulíková: Verejný záujem a záujem verejnosti, Jana Pavlíková: Check list pre hodnotenie projektov vo verejnom záujme.

13. 10. 2015 - tlačová konferencia a diskusné fórum pre politikov - Bratislava, kinosála NR SR - plagát/pozvánka je TU v .jpg, program je TU v pdf. Prezentácie: Martina Paulíková: Verejný záujem a záujem verejnosti. Imrich Vozár: Ako sa rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku? Tlačová správa je TU v .pdf

1. a 15. 10. 2015 - mapovanie rieky Hron s mladými ľuďmi, spracovanie mapy rieky, ktorá je prístupná TU

23. 8. - 1. 9. 2015 - putovanie Dolu Hronom - Za živé rieky - materiály, fotografie a výstupy nájdete TU

28. 07. 2015 - stretnutie pre mladých ľudí o verejnom záujme - pozvánka je TU v .jpg

15. 04. 2015 - prednáška a diskusia s mladými ľuďmi v Banskej Štiavnici (Gymnázium A. Kmeťa) - prezentácia zo stretnutia je TU v .pdf

25. 03. 2015 - exkurzia pre mladých ľudí do parlamentu a za aktívnymi občanmi - Bratislava - pozvánka je TU v .pdf

11. 03 2015  - seminár pre zástupcov MVO a aktívnych občanov - Banská Štiavnica - pozvánka je TU v .pdf  PREZENTÁCIE: Martina Paulíková: Ako sa rozhoduje o verejnom záujme; Irena Jenčová: Verejné banky – aké nástroje môžu občania využiť pri kampaniach o ich projektoch; Renata Tížiková - Nemcová: Ako sa zapojiť do rozhodovania o projektoch financovaných z fondov EÚ; Roman Havlíček: Prípad D1 Turany - Hubová

04. 02. 2015 - diskusia pre verejnosť "Verejnosť proti verejnoprospešnej priehrade Slatinka" - Snina. TU je pozvánka v .jpg a TU prezentácia zo stretnutia v.pdf

21. 01. 2015 - diskusia pre verejnosť a mladých ľudí - v kaviarni Džezva vo Zvolene. TU je pozvánka v .jpg a TU prezentácia zo stretnutia v .pdf

26. 11. 2014 - stretnutie pre mladých ľudí - v priestoroch kancelárie Združenia Slatinka. TU je pozvánka v pdf.

Výstupy projektu

časť: výsledky, návrhy na diskusiu, návrhy na legislatívne zmeny, analýzy legislatívy, rozhodnutí, územných plánov

  • brožúra "Kto a ako rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku" - TU v pdf na stiahnutie
  • brožúra "Verejný záujem v záujme verejnosti" s návrhmi na ďalšiu diskusiu - TU v pdf na stiahnutie
  • analýza legislatívy o verejnom záujme, autor: Vladimír Pirošík - TU v pdf na stiahnutie
  • analýza súdnych rozhodnutí o verejnom záujme, autor: Imrich Vozár - TU v pdf na stiahnutie
  • databáza zaujímavých rozhodnutí o verejnom záujme - TU je vstup do databázy a TU v pdf zoznam rozhodnutí v databáze na stiahnutie

časť: aktivity pre mladých ľudí

časť: kauza VD Slatinka

  • účasť na rozhodovaní - plánovacie dokumenty a stratégie v oblasti vodnej politiky
  • územný plán regiónu a pokus vylúčiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb:

TU je v .pdf list pre poslancov BBSK ku

TU sú v .pdf pripomienky k návrhu VZN o záväzných častiach územného plánu BB kraja

TU je záznam vystúpenia na zasadnutí zastupiteľstva BBSK